ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Printer-friendly version

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

     Ο Δήμος Έδεσσας, πρόκειται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 άρθρο 118, στην ανάθεση της υπηρεσίας απομαγνητοφώνησης των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας του έτους 2021, έτσι όπως ορίζεται στο άρθρο 97 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Σ.) και στο άρθρο 9 παρ. 3 του Ν.4071/2012, προϋπολογιζόμενης αξίας 2.499,72€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σύμφωνα με το  εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008550176  2021-04-29.

Παρακαλούμε όπως παραδώστε στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στην Οικονομική Υπηρεσία (Γραφείο Προμηθειών), την προσφορά σας, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων & Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Έδεσσας, μέχρι την Παρασκευή 04 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00μμ.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον Δήμο Έδεσσας (Γρ. Προμηθειών. Τηλ 2381350721).

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

ΑρχείοΜέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf280.36 KB