Δημοτικό Συμβούλιο

Printer-friendly version

Δήμαρχος

       Μουράτογλου Ιωάννης

Αντιδήμαρχοι

  1. Μαρία (Μαρούλα) Κατσάρα-Βλάχου
  2. Σαμλίδης Μιχάλης
  3. Πασχάλης Αλέξανδρος
  4. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
  5. Σωτήριος Μούκας
  6. Αναστάσιος Δίου

 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος

β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Ξυλουργίδης Αντώνιος 

γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γάτσης Χρήστος 

 

Πρόεδρος ΔΕΥΑΕ

   Ιωάννης Χατζόγλου

Πρόεδρος ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ.

   Ιατρίδου - Βλαδίκα Αναστασία

Δημοτικοί σύμβουλοι

1.Μούκας Σωτήριος 

2.Αναστάσιος Δίου

3.Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

4.Γκιούρος Φίλιππος

5.Σαμλίδης Μιχαήλ

6.Πασχάλης Αλέξανδρος

7.Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 

8.Γιώγας Δημήτριος

9.Ιατρίδου -Βλαδίκα Αναστασία

10.Χατζόγλου Ιωάννης 

11.Τσεπκεντζής Ιωάννης 

12.Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

13.Ξυλουργίδης Αντώνιος 

14.Μουστάκας Γεώργιος 

15.Καραμάνη Δήμητρα

16.Θωμάς Ευάγγελος 

17.Πέτκου Αναστάσιος 

18.Δέλης Αθανάσιος 

19.Καραπατσούδη Ελένη 

20.Ρυσάφης Αντώνιος 

21.Ταμβίσκου Ευτυχία

22.Θεοδώρου Έλλη

23.Κίτσου Ελένη 

24.Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 

25.Γάτσης Χρήστος 

26.Τζιάκος Δημήτριος 

27.Τσιτσάγκας Χαράλαμπος