Όροι Χρήσεις Ασύρματου Δικτύου Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

Όροι Χρήσεις Ασύρματου Δικτύου Δήμου Έδεσσας

 

Με τη σύνδεση σας στο ασύρματο δίκτυο του Δήμου μας θεωρείται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω:

 • Ο Χρήστης ευθύνεται και εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη και τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.
 • Η σύνδεση σας παρέχεται ως έχει. Δεν πηγάζει κανένα δικαίωμα και καμία απαίτηση προς το Δήμο σχετικά με την παροχή αυτή.
 • Η διαθεσιμότητα της πρόσβασης δεν είναι εγγυημένη. Ο Δήμος μας κάνει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη πρόσβαση σας.
 • Η ταχύτητα πρόσβασης σας δεν είναι εγγυημένη κατ εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες (το επιθυμητό σημείο πρόσβαση σας, την απόσταση σας από κάποιο κόμβο μας, τον αριθμό των χρηστών που είναι συνδεδεμένοι ταυτόχρονα, την τρέχουσα πραγματική ταχύτητα και τον φόρτο της δικής μας γραμμής καθώς και του τερματικού κόμβου).
 • Ο Χρήστης οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του ν. 2121/92 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των δεδομένων και το ν. 2774/1999 για την προστασία των δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα, και αντίστοιχες Οδηγίες και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών Οργανισμών κ.λπ. (καθώς και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτών).
 • Περαιτέρω απαγορεύεται να διακινεί παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο, να τοποθετεί και αποστέλλει παράνομα προγράμματα, να διακινεί πορνογραφικό και βίαιο περιεχόμενο, να επιδίδεται σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα του Δήμου Έδεσσας ή τρίτων, η μαζική αποστολή μη ζητηθείσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για εμπορικούς ή μη σκοπούς (spamming) ή την παράλειψη πράξεων που απαγορεύουν την αποστολή spamming.
 • Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε δημοσιοποιούμενη πολιτική χρήσης των υπηρεσιών και του δικτύου του Δήμου Έδεσσας. Σε περίπτωση που ο Δήμος Έδεσσας ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του ΧΡΗΣΤΗ, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της και ο Δήμος Έδεσσας δικαιούχοι να τον καλεί ως δικονομικό εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων ή της Ε.Ε.Τ.Τ.
 • Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το ΙΝΤΕΡΝΕΤ είναι ανοικτό περιβάλλον, ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των προσωπικών στοιχείων του, ότι οφείλει να ενεργεί με υπερβολική επιμέλεια παίρνοντας τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας, για να αποτρέπει την παράνομη χρήση του δικτύου και των κωδικών του στοιχείων (Όνομα Χρήστη, Κωδικός Πρόσβασης) από τρίτα εξουσιοδοτημένα ή μη πρόσωπα. Οφείλει να απομνημονεύει τα στοιχεία του προσωπικού του λογαριασμού, να μην τον αναγράφει σε αντικείμενα που μεταφέρει ή καθιστά προσιτά σε τρίτους, ούτε να επιτρέπει τη χρήση των κωδικών του στοιχείων από άλλους.
 • Λόγω της φύσης του ασύρματου δικτύου, αποφύγετε την αποστολή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (PIN, αριθμούς πιστωτικών καρτών, κωδικών πρόσβασης κλπ) χωρίς να είναι ενεργοποιημένο το αντίστοιχο πρωτόκολλο ασφαλείας (https , ftps κλπ).
 • Με την είσοδο σας στο Ασύρματο δίκτυο του Δήμου Έδεσσας, αποδέχεστε ότι ανήκετε σε ένα κοινό δίκτυο με άλλους χρήστες. Προσοχή λοιπόν στους φακέλους και τα αρχεία που έχετε κοινόχρηστα.
 • Συνιστάται τα λαμβάνετε τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για την συσκευή σύνδεσης.

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να μεταβληθούν, τροποποιηθούν μελλοντικά