Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Printer-friendly version

Τακτικά Μέλη

1.Δημήτριος Γιώγας,

2. Μαρία Κατσάρα - Βλάχου,

3. Ευτυχία Ταμβίσκου,

4. Δημήτριος Ταπαζίδης,

5. Βασίλειος Δημητριάδης,

6. Μιχαήλ Φουνταλής.

Αναπληρωματικά Μέλη

 1. Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα

2. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος,

3. Χρήστος Τσιβόγλου,

4. Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου,

5. Γεώργιος Κούκος.