ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΒΥΘΙΣΜΕΝΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ»

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 ανοικτό, συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 με κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, για την προμήθεια και εγκατάσταση «Ευφυούς συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθισμένων αισθητήρων στον Δήμο Έδεσσας» όπως περιγράφονται στην αναλυτική διακήρυξη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 60.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.).

 Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τετάρτη,  20/01/2021, και ώρα 10:00 π.μ..

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (Απόφαση ένταξης 66.7/19-03-2014). Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τη με Κ.Α.: 02.30.7135.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020  του Φορέα. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση «Ευφυούς συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθισμένων αισθητήρων στον Δήμο Έδεσσας», μέσω του οποίου διατίθεται, σε πραγματικό χρόνο, ο αριθμός των ελεύθερων θέσεων παρόδιας στάθμευσης. Το σύστημα περιλαμβάνει αισθητήρες, οι οποίοι θα τοποθετηθούν κάτω από κάθε διαμορφωμένη θέση..

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα, όπως αναλύεται στη διακήρυξη.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που  δραστηριοποιούνται με την εμπορία και διάθεση των ανωτέρω ειδών.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00. π.μ. έως τις 16:00. μ.μ. από τον Δήμο Έδεσσας / Δνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής / Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200 / Έδεσσα / Τηλ: 2381350727 / Fax: 2381024444 / E-mail: gregdig@edessa.gr       

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf1.04 MB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β_ ΤΕΥΔ.doc249.5 KB
ΔΙΕΥΚΡΊΝΙΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ_1.pdf170.13 KB