Δ.Ο.Υ.

Printer-friendly version

Προϊστάμενος     2381028511


Προϊστάμενος  Φορολογίας    2381028308

Φαξ    2381028555

Επόπτης Ελέγχου    2381023766

Τμήμα Δικαστικό     2381021094

Τμήμα Εισοδήματος    2381023251

Τμήμα Εσόδων    2381021094

Τμήμα Εξόδων    2381027191

Τμήμα Κεφαλαίου Αυτοκίνητα    2381027094

Τμήμα Κονωτικών Εσόδων    2381021246

Εσπράξεις Εσόδων    2381027473

Τμήμα Μητρώου Φ.Π.Α. Κ.Β.Σ.    2381023473

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων    2381021094