Αλκιβιάδης Νουσηκύρου

Printer-friendly version

 

Αλκιβιάδης Νουσηκύρου

Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, με τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:


Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:α) Την κατάρτιση, αναμόρφωση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και τη σύνταξη και τον προέλεγχο του απολογισμού του Δήμου.
β) Τη διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων (ανταποδοτικών τελών, δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων, τελών ελεγχόμενης στάθμευσης, τακτικών και εκτάκτων επιχορηγήσεων κ.λπ.) και εξόδων του Δήμου, των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, της παροχής έγγραφης εντολής πληρωμής της πάγιας προκαταβολής και των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και γενικά της οργάνωσης και παρακολούθησης των εσόδων και δαπανών του Δήμου.
γ) Τη σύναψη και παρακολούθηση της εκτέλεσης δανειακών συμβάσεων με πιστωτικά ιδρύματα και χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον η συνεργασία με αυτούς δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλον/ην Αντιδήμαρχο.
δ) Την εποπτεία της διαχείρισης των Αποθηκών, σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή.
ε) Την εισήγηση για την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών ή κληροδοσιών και χορηγιών υπέρ του Δήμου.
στ) Την εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης.
ζ) Τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων.
η) Τη διαχείριση, διαφύλαξη, αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Δήμου (εκμισθώσεις, παραχωρήσεις, ασφάλιση, εκποίηση κ.λπ.).
θ) Τις πάσης φύσεως μισθώσεις ακινήτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
ι) Της εποπτείας των προμηθειών που εκτελούνται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.


ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Την διοικητική λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και την εποπτεία του συνόλου του προσωπικού του Δήμου καθώς και της εξυπηρέτησης του Πολίτη από τις υπηρεσίες του Δήμου.
β) Την εποπτεία των διαδικασιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου και συγκεκριμένα τη διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού για τη νόμιμη και χρηστή άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων τους, καθώς και την τήρηση όλων των σχετικών διαδικασιών ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση των εργαζομένων.
γ) Την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν στη δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, του σχεδιασμού και του συντονισμού εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και της παροχής γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.


ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τη βέλτιστη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), την ταχεία εξυπηρέτηση του πολίτη και τη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών.