ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», με δυνατότητα παράτασης έως τριών (03) μηνών υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων του τμήματος Εμπορίου & Ανώνυμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Πέλλας για τα είδη βρώσιμων ελαίων, οπωροπωλείου, κρεοπωλείου και ιχθυοπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή για τα υπόλοιπα είδη, για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 135.856,19€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Κωδικοί CPV: 15511100-4, 15000000-8, 15810000-9, 15800000-6, 15411110-6, 15621000-7, 03221200-8, 15540000-5, 15500000-3, 15811000-6, 15112130-6, 03142500-3, 03311000-2 & 15110000-2.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί  να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες), όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προυπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 2.404,53€ για το σύνολο της προμήθειας ή 1.034,68€  για την Ομάδα Α, 105,45€ για την Ομάδα Β, 91,72€ για την Ομάδα Γ, 218,71€ για την Ομάδα Δ, 106,44€ για την Ομάδα Ε, 228,62€ για την Ομάδα ΣΤ, 88,40€ για την Ομάδα Ζ, 61,38€ για την Ομάδα Η, 116,10€ για την Ομάδα Θ, 70,00€ για την Ομάδα Ι, 67,20€ για την Ομάδα ΙΑ και 215,92€ για την Ομάδα ΙΒ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381050721 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

  

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

Συνημμένα αρχεία:

 

ΑρχείοΜέγεθος
TEYXH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip3.06 MB