ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ (02) ΕΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»
Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και ειδών παντοπωλείου για δύο (02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων», με δυνατότητα παράτασης έως τριών (03) μηνών υπό την προϋπόθεση της μη περαιτέρω οικονομικής επιβάρυνσης του αναθέτοντος φορέα και της μη υπέρβασης των προκηρυχθεισών και κατακυρωθεισών ποσοτήτων. Κριτήριο ανάθεσης τους Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τους εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους την ημέρα παράδοσης, τους αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών τροφίμων του τμήματος Εμπορίου & Ανώνυμων Εταιρειών της Διεύθυνσης Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Πέλλας για τα είδη βρώσιμων ελαίων και οπωροπωλείου και τη χαμηλότερη τιμή για τα υπόλοιπα είδη, για το σύνολο του προϋπολογισμού τους κάθε ομάδας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 192.841,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Κωδικοί CPV: 15511000-3, 15000000-8, 15810000-9, 15800000-6, 15411110-6, 15621000-7, 03221200-8 & 15811000-6.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Συστημικός Αύξοντας Αριθμός: 180714. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 01 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00. Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή για το σύνολο των ομάδων της προμήθειας. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς αφορά στο σύνολο των ειδών της επιλεγόμενης ομάδας της προμήθειας, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 3.413,12 για το σύνολο της προμήθειας ή 2.280,96για την ΟΜΑΔΑ Α - Φρέσκο γάλα παστεριωμένο για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας, 253,44για την ΟΜΑΔΑ Β - Γάλα μακράς διάρκειας για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας, 120,09για την ΟΜΑΔΑ Γ - Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., 91,72 για την ΟΜΑΔΑ Δ - Είδη αρτοπωλείου & ζαχαροπλαστικής για τις ανάγκες της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., 111,21€ για την ΟΜΑΔΑ Ε- Είδη παντοπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ», 299,71 για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ - Είδη οπωροπωλείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ», 104,50 για την ΟΜΑΔΑ Ζ - Είδη αρτοποιείου για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ», 151,49για την ΟΜΑΔΑ Η - Είδη βρώσιμων ελαίων για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥ ΖΗΝ».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381050721 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

 

 Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip1.86 MB