ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Εκτιμώμενης αξίας  42.093,33€ (περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24 %)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις

Επίσημη Επωνυμία : Δήμος Έδεσσας

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πλ. Αιγών 1

Κωδ. NUTS : EL 124 (Pella)

Τηλ. επικοινωνίας : 2381351343

Φαξ. : 2381024444

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : danihl@edessa.gr

Διεύθυνση διαδικτύου :  www.edessa.gr

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Θεόδωρος Δανιηλίδης

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 12/03/2020 στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις 12/03/2020 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε  προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών.

3. Κωδικός CPV: 71320000-7

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου  παράδοσης της υπηρεσίας: EL 124 (Pella)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της παρούσας είναι η μελέτη για την κατασκευή οδικής γέφυρας επί του χειμάρρου «Ντερέκι», σε αντικατάσταση της υφιστάμενης (επικίνδυνης) πεζογέφυρας, στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίων Πάντων, ως επέκταση της οδού Φλέμινγκ, προκειμένου να γίνει σύνδεση με τη λεωφόρο Νίκης, η οποία αποτελεί την περιφερειακή οδό του κυρίως τμήματος της πόλης της Έδεσσας. Με την κατασκευή της συγκεκριμένης γέφυρας επιτυγχάνεται και πρόσβαση προς την επαρχιακή οδό Έδεσσας – Αριδαίας και διευκολύνεται η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων εντός της πόλης (ειδικότερα στην περιοχή «Μησιρί»), αλλά και από και προς τον Ι.Ν. Αγίων Πάντων.

6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης:

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 33.946,23€ (χωρίς Φ.Π.Α) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

Κατηγορία Μελέτης 16 (Τοπογραφικές Μελέτες)      1.600,00€

Κατηγορία Μελέτης 21 (Γεωτεχνικές Μελέτες)          4.203,10€

Κατηγορία Μελέτης 10 (Συγκοινωνιακές Μελέτες)    908,65€

Κατηγορία Μελέτης 08 (Στατικές Μελέτες)                16.971,91€

Κατηγορία Μελέτης 13 (Υδραυλικές Μελέτες)           4.282,00

Κατηγορία Μελέτης 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες)   1.552,80

Απρόβλεπτα (15%)                                                    4.427,77€.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή οικονομικών προσφορών

8. Χρόνος εκπόνησης της μελέτης:

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του αντικειμένου της μελέτης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες (ή ~270 ήμερες). Οι επιμέρους χρόνοι, που περιγράφονται στη συνέχεια, αντιστοιχούν στην καθαρή διάρκεια κάθε σταδίου και δεν περιλαμβάνουν τους χρόνους εγκρίσεων. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

9. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

9.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 08, 10, 13, 16, 21 και 27 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

9.2 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

10. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το Ν. 4412/16.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

12. Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της αναλυτικής Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

13. Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της αναλυτικής Διακήρυξης,

    • είτε (α) με κατάθεσή  τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δήμος Έδεσσας πλ. Αιγών1 -58200- Έδεσσα
    • είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμος Έδεσσας πλ. Αιγών1 -58200- Έδεσσα
    • είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο  της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Έδεσσας πλ. Αιγών1 -58200- Έδεσσα

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/03/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση:

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους ΣΑΤΑ.

17. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

18. Δημοσιεύσεις:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

1. Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης μελέτης γέφυρας Προφήτη Ηλία Έδεσσας


Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
teyhi_diagonismoy_pr_ilias.zip3.43 MB
apantiseis_se_erotimata.signed.pdf196.51 KB