Θεόδωρος Αποστόλου

Printer-friendly version


Θεόδωρος Αποστόλου


Αντιδήμαρχος Παιδικής Μέριμνας, Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινωνικής Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Πρόνοιας, με τις εξής αρμοδιότητες και ευθύνη:

Ι. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΥΖΗΝ» στο σύνολο των αρμοδιοτήτων του, όπως ίσχυαν έως την κατάργησή του δυνάμει του άρθρου 27 του Ν.5056/2023.


ΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας με ίδρυση και λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και την εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων.
β) Την ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου, για τη στήριξη των εργαζομένων ή ανέργων γονέων μετά το σχολικό ωράριο με δημιουργική απασχόληση, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ) και των Παραγωγικών Εργαστηρίων Ατόμων με Αναπηρία και επίσης με την παρούσα ο παραπάνω Αντιδήμαρχος ορίζεται νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου απέναντι στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και γενικά σε οποιαδήποτε Διαχειριστική Αρχή για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στα οποία μετέχουν τα Κ.Δ.Α.Π., το Κέντρο Κοινότητας Έδεσσας και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου.
γ) Την άσκηση εποπτείας καθώς και την έγκριση των προϋπολογισμών και απολογισμών των φιλανθρωπικών σωματείων, ιδρυμάτων και ενώσεων, την έκδοση των αδειών για τη διενέργεια λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.
δ) Την άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί).
ε) Την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής, ιατρικής στήριξης και οικογενειακής μέριμνας με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων (παιδιάτρων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών).
στ) Την μέριμνα για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων, εποπτεία και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών).


ΙΙΙ. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει ενέργειες και δράσεις των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν:
α) Τις ενέργειες του Κέντρου Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με σκοπό την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας προς τους ηλικιωμένους, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
β) Την παροχή προγραμμάτων σωματικής άσκησης, ψυχαγωγίας και ιατρικής πρόληψης και τη Δια Βίου Μάθηση σε συγκεκριμένα αντικείμενα, σε άτομα Τρίτης Ηλικίας.
γ) Την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.


ΙV. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική, την Αλληλεγγύη και την Πρόνοια και συγκεκριμένα:
α) Τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων κοινωνικής πολιτικής, αλληλεγγύης και πρόνοιας του Δήμου, για την εξασφάλιση και ανάπτυξη δομών, υποδομών και συνείδησης κοινωνικής αλληλεγγύης, πρόνοιας κοινωνικής ειρήνης, ασφάλειας και συνοχής.
β) Την υποστήριξη, προστασία και φροντίδα ευπαθών ομάδων πληθυσμού και ατόμων που έχουν ανάγκη αρωγής και δημόσιων κοινωνικών αγαθών, για την άμβλυνση κοινωνικών και οικονομικών διαφορών και ανισοτήτων μεταξύ περιοχών και ατόμων ή ομάδων ατόμων.
γ) Τον σχεδιασμό, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, προσφύγων και ατόμων σε διαδικασία απεξάρτησης, στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
δ) Τον σχεδιασμό και μέριμνα για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων και Ομάδων Πρόληψης Παραβατικότητας.
ε) Τη μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταμείων είναι στο Δήμο.
στ) Το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την εποπτεία υλοποίησης πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων πρόνοιας, προστασίας, υποστήριξης, στέγασης και φροντίδας για τα βρέφη και τα ανήλικα παιδιά, τους άστεγους, τους μακροχρόνια άνεργους, τους οικονομικά αδύναμους, τους ηλικιωμένους, τους μειονεκτούντες κάθε είδους και περίπτωσης, τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τις μειονότητες, τους ασθενείς που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, τα άτομα που γίνονται θύματα οικονομικής ή άλλης μορφής εκμετάλλευσης και κάθε μορφή βίας, τα εξαρτημένα άτομα, καθώς και τα άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης και επανένταξης.
ζ) Την παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας, όπως με τη δημιουργία και την στήριξη κέντρων και δομών υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, δομών υποστηριζόμενης αυτόνομης διαβίωσης και κέντρων πρόληψης των εξαρτήσεων κ.λπ.
η) Τη μέριμνα για στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύναμων δημοτών, με παραχώρηση δημοτικών καταλυμάτων ή με παροχή χρηματικών βοηθημάτων ή ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.