Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου

Printer-friendly version

 

Τίτλος:

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου

Δικαιούχος:

ΔΕΥΑ Έδεσσας

Προϋπολογισμός:

€626.016,26

Ημερομηνία Ένταξης:

2-8-2018

Νομός:

Πέλλας

Πρόγραμμα:

ΕΠ Κεντρική Μακεδονία

Άξονας:

06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:

6β - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:

6β1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών

Δράση:

6β.2 - Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη αφορά στην κατασκευή 7.500,00m δικτύου ύδρευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 συμπαγούς τοιχώματος και σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου, που θα καλύψει πλήρως τις υδρευτικές ανάγκες του οικισμού του Αγίου Αθανασίου, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αυξημένες κατά τη χειμερινή περίοδο. Ταυτόχρονα, με την υλοποίηση της πράξης ελαχιστοποιούνται οι απώλειες πόσιμου νερού και βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητά του.

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης