Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου