Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στηνΤ.Κ. Παναγίτσας

Printer-friendly version

 

 

Τίτλος:

Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Παναγίτσας

Δικαιούχος:

ΔΕΥΑ Έδεσσας

Προϋπολογισμός:

€300.000,00

Ημερομηνία Ένταξης:

2-8-2018

Νομός:

Πέλλας

Πρόγραμμα:

ΕΠ Κεντρική Μακεδονία

Άξονας:

06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Επενδυτική Προτεραιότητα:

6β - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις

Ειδικός Στόχος:

6β1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών

Δράση:

6β.2 - Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η προτεινόμενη πράξη έχει αντικείμενο την υδροδότηση του οικισμού Παναγίτσας από υφιστάμενη γεώτρηση αρδευτικής χρήσης ως τώρα, και η σύνδεση της εως σήμερα υδρευτικής γεώτρησης με το δίκτυο άρδευσης της περιοχής. Η θέση της γεώτρησης αυτής είναι χαμηλότερη κατά 75m σε σχέση με την υφιστάμενη υδρευτική, επομένως απαιτείται αντικατάσταση των αντλιών της. Επιπλέον οι πιέσεις που αναπτύσσονται στον αγωγό είναι σημαντικές, επομένως προτείνεται να τοποθετηθεί αγωγός από ελατό χυτοσίδηρο, κλάσης 40atm, καθώς και αντιπληγματική βαλβίδα κατάντη της νέας αντλίας τροφοδοσίας. Η υδρευτική γεώτρηση θα συνδεθεί με το δίκτυο άρδευσης της περιοχής. Τα έργα περιλαμβάνουν την κατασκευή  καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς από την υφιστάμενη αρδευτική γεώτρηση, από ελατό χυτοσίδηρο DN 125, PN40atm, την αντικατάσταση της υφιστάμενης αντλίας της αρδευτικής γεώτρησης και την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού HDPE Φ160, 10 atm, από την υδρευτική γεώτρηση και σύνδεση με το υφιστάμενο σύστημα άρδευσης. Τέλος προβλέπεται η αντικατάσταση τμήματος του καταθλιπτικού αγωγού HDPE Φ160, 10 atm, από την υδρευτική γεώτρηση στην δεξαμενή ύδρευσης, με αγωγό από ελατό χυτοσίδηρο DN 125, PN40atm, μήκους 170m, ώστε να εξασφαλίζεται η αντοχή του στις υψηλές πιέσεις που αναπτύσσονται. Οι αγωγοί ακολουθούν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Το μήκος του αγωγού που διέρχεται από ασφαλτοστρωμένες οδούς είναι 1018,13 m και το αντίστοιχο μήκος των χωματόδρομων ανέρχεται σε 3222,44 m. Τέλος, περιλαμβάνετια η τοποθέτηση υποβρύχιας αντλίας γεώτρησης ι πολυβάθμια, φυγοκεντρική εξωτερικής διαμέτρου 6'' ή μεγαλύτερη εφόσον απαιτηθεί, με σημείο λειτουργίας παροχής 35m3/h και μανομετρικό 245m.Y.Σ. με καταλληλότητα για άντληση καθαρών υγρών με περιεκτικότητα άμμου έως και 100g/m3. Θα τοποθετηθούν δικλείδα απομόνωσης και αντεπίστροφο, DN 125. Προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση αντιπληγματικής βαλβίδας η οποία θα προστατεύει τον αγωγό και τις συσκευές από υδραυλικό πλήγμα εκτονώνοντας ικανοποιητική ποσότητα νερού. Η αντικατάσταση της σημερινής υδροδότησης του οικισμού είναι επιβεβλημένη, καθώς στο νερό της σημερινής υδρευτικής γεώτρησης παρουσιάζονται υψηλά επίπεδα αρσενικού - εκτός των επιτρεπόμενων για ανθρώπινη κατανάλωση.

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση ένταξης