Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στηνΤ.Κ. Παναγίτσας