ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α)  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

 1. 1.           Αίτηση (έντυπο ΑΚ –1) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 2. 2.           Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[1] (έντυπο  ΥΔ – 1) όπου δηλώνεται το είδος[2] του καταστήματος  ή  της επιχείρησης (π.χ. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (Εστιατόριο) ») και περιγράφεται πλήρως η  τοποθεσία  του οικήματος ή  ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).
 3. 3.           Απλό διάγραμμα[3] της περιοχής  ή  «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου.
 4. 4.           Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[4]  (έντυπα ΥΔ – 2 ή ΥΔ - 3) από την οποία θα προκύπτει ότι ο  Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του.   Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:

           α) από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας.

           β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου,  σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του

              διαχειριστή.

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 •  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα μη συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφύγει τυχόν έννομες συνέπειες.
 • Η Δημοτική Αρχή δεν ελέγχει την αλήθεια του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου, παρά μόνο την πληρότητα της και την βεβαίωση περί του γνησίου υπογραφής.
 •  Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αναλόγως αν βρίσκονται εκτός ή εντός Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας). Το παραπάνω όργανο, λαμβάνει υπόψη ζητήματα χρήσης γης, προστασίας φυσικού, πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων σύμφωνα με το νόμο, καθώς και άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 • Για τη συνέχιση της διαδικασίας η Δημοτική Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως  την ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων  οφειλών του αιτούντα προς το Δήμο, οι οποίες δε  βρίσκονται υπό νόμιμο διακανονισμό.
 • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο) όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
 • Σύμφωνα με την υπ αρ. 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας,  απαγορεύεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων (π.χ. για τραπεζοκαθίσματα) σε ορισμένες οδούς της πόλης. (Ενημερωθείτε σχετικά από το Γρ.  έκδοσης Αδειών Καταστημάτων)

           


[1]  ζητείστε έντυπη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο.

[2]  συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

[3]  σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

[4]  ζητείστε έντυπη Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο κατά περίπτωση.

Έντυπο αίτησης:
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γενικές Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά

5.     Αίτηση (έντυπο ΑΚ 2)[1]

6.       Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 • ·    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 • ·    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).
 • ·    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

           βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή

           υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων  καθώς

           και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 • ·     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

7.  Φ/α οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης[2] και τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης[3] προοριζόμενος για ΚΥΕ[4]. Η κλίμακα θα  αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[5] :

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, λάντζα κ.λ.π.) σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με  

          καταγραφή των επί μέρους τ.μ.

 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος.
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,

          εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 •  Στα σχεδιαγράμματα για Παντοπωλεία-Αποθήκες Τροφίμων χονδρικού εμπορίου, θα σημειώνονται και οι νοητοί

          καθορισμένοι χώροι τοποθέτησης ειδών καθαρισμού-εντομοκτόνων και άλλων, άσχετων με τα τρόφιμα 

          επιτρεπομένων ειδών.

 •  Στα σχεδιαγράμματα για Super Market θα σημειώνονται και οι νοητά χωρισμένοι χώροι που προορίζονται για

          την εγκατάσταση κάθε τμήματος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.). 

 

8.  Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων  από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε., κλπ)  (ΥΔ- 14).

 

9.  Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας[6] (όπου απαιτείται) ανάλογα με το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυρ. Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1998 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989).

 

10.   Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη)[7].

 

11.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 όπως κάθε φορά ισχύει» (έντυπο ΥΔ – 6 )

 

 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται οι ως άνω Υπ. Δηλώσεις, τόσο από τον υγειονομικά υπεύθυνο του συγκεκριμένου καταστήματος, όσο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
 • Η παραπάνω Υ.Δ. υποβάλλεται μόνο για καταστήματα για τα οποία προβλέπεται από το Π.Δ 180/79 (όπως

     Καφετέριες, Μπαρ, Αναψυκτήρια, Εστιατόρια κ.λ.π.)

 • Προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε., Υπ. Δήλωση υποβάλλεται από όλους τους εταίρους,
 • Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του/των

     διαχειριστών αντίστοιχα.

 • Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά.

 

12.    Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

       (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

Ειδικές προϋποθέσεις 

 13.      Για τη λειτουργία ορισμένων παρόδιων εγκαταστάσεων, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (άρθρα 24 ως 32 του ΒΔ 465/1970 όπως ισχύει) ή βεβαίωση ότι δεν απαιτείται τέτοια σύνδεση.

 

 14.      Αν το κατάστημα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο (άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β΄ της Α1β/8577/83), απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ – 5 ).


 15.      Σε περίπτωση λειτουργίας εργαστηρίου ή εργοστασίου ή αποθήκης  τροφίμων/ποτών  (π.χ.     εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής) με μηχανολογικό εξοπλισμό, το οποίο εντάσσεται στις δραστηριότητες του άρθρου 2 του Ν. 3325/05, ανεξάρτητα από την ισχύ του εξοπλισμού αυτού, η άδεια εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για παρασκευαστήρια τροφίμων που βρίσκονται εντός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία τους καταλαμβάνεται από την άδεια του εκάστοτε καταστήματος. 

 

16.   Για Κρεοπωλεία και Κομμωτήρια : απαιτείται  βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος.

 

17.   Για  Γραφεία Τελετών :  Δεν απαιτείται βιβλιάριο υγείας ενώ προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις  από Νοσοκομεία, Κλινικές ή Κέντρα Υγείας  σύμφωνα με την ΥΔ Α1β/2706/1983. Σε περίπτωση πολυκατοικίας όπου κατοικούν  οικογένειες, θα πρέπει ο χώρος  της επιχείρησης να είναι ανεξάρτητος, με ξεχωριστή είσοδο και να μην απαγορεύεται η λειτουργία του από τον  κανονισμό της πολυκατοικίας.

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

Η Δημοτική αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (καφενείων, μπαρ, κ.λ.π. ) (άρθρο 3 του Π.Δ.180/79 όπως ισχύει) εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους κ.ά.

 

 

  Σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

►  Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►  Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 που προσκομίζονται πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

  Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►  Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης.

 

►   Σε περίπτωση:

α) μεταβίβασης του καταστήματος σε  νέο  πρόσωπο, χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση ή επέκταση του καταστήματος, η άδεια αντικαθίσταται με νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς την ως άνω διαδικασία, και κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ - 4 ).

 β) προσθήκης νέας δραστηριότητας εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο «προσθήκη» (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ – 6).

 

             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   τηλ.  2381029516
[1]   υπάρχει δυνατότητα ταυτόχρονου αιτήματος για άδεια μουσικής

[2]  ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε Μηχανικό προκειμένου να συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις  οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό ίσως να ήταν χρήσιμη η  γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας ).

[3] Επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

[4]  Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[5]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

    [6]  σε περίπτωση που δεν απαιτείται, κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

[7] σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 1882/90 «στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, άδεια αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δε θα χορηγείται αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτήν αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επιτηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας».

Έντυπο αίτησης:
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Κ. ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ

     

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ  &

    ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

    (ENTYΠΟ ΔΑΚ-2)

 

 

 

          Α)  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

 

 

 1. 1.          Αίτηση ( έντυπο ΑΚ –1 ) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 2. 2.          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[1] (έντυπο  ΥΔ – 1) όπου δηλώνεται το είδος[2] του καταστήματος  ή  της επιχείρησης (π.χ. «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Εστιατορίου») και περιγράφεται πλήρως η  τοποθεσία  του οικήματος ή  ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).
 3. 3.          Απλό διάγραμμα[3] της περιοχής ή  «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου.
 4. 4.          Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86[4]  (έντυπα ΥΔ – 2 ή ΥΔ - 3) από την οποία θα προκύπτει ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του.     

       Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:

       α) από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας.

       β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου,  σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του  

          διαχειριστή.

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα μη συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφύγει έννομες συνέπειες.
 • Η Δημοτική Αρχή δεν ελέγχει την αλήθεια του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου, παρά μόνο την πληρότητα της και την βεβαίωση περί του γνησίου υπογραφής.
 •  Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αναλόγως αν βρίσκονται εκτός ή εντός Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας). Το παραπάνω όργανο, λαμβάνει υπόψη ζητήματα χρήσης γης, προστασίας φυσικού, πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων σύμφωνα με το νόμο, καθώς και άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 • Για τη συνέχιση της διαδικασίας η Δημοτική Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως  την ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων  οφειλών του αιτούντα προς το Δήμο, οι οποίες δε  βρίσκονται υπό νόμιμο διακανονισμό.
 • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο) όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
 • Σύμφωνα με την υπ αρ 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας,  απαγορεύεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων (π.χ. για τραπεζοκαθίσματα) σε ορισμένες οδούς της πόλης. (Ενημερωθείτε σχετικά από το Γρ.  έκδοσης Αδειών Καταστημάτων)

       

 

 

Β) ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

5.    Αίτηση (έντυπο ΑΚ 2)

 

 1. 6.        Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

 • ·    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

 • ·    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).

 

 • ·    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

           βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή

           υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων  καθώς

           και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

 • ·     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

 

7.  Φ/α οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης[5] και τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα  από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης[6], προοριζόμενος για ΚΥΕ[7]. Η κλίμακα θα  αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[8] :

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου (κυρίως αίθουσα, λάντζα κ.λ.π.) σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με    καταγραφή των επί μέρους τ.μ.
 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος π.χ. (Κέντρο Διασκέδασης                    με ανάπτυξη Εστιατορίου).
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,  εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 

 

        Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.).       

 

 

8. Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε., κλπ)  (ΥΔ- 14). Επισημαίνεται ότι στα στεγασμένα Κέντρα Διασκέδασης πρέπει να υπάρχει μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού  αερισμού, ικανή να  ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους και κυρίως στην αίθουσα πελατών.

 

 

 1. 9.    Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας .

 

 

 1. 10.      Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη)[9].

 

 

11.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι «δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 όπως κάθε φορά ισχύει» (έντυπο ΥΔ – 6 ).

 

 • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, υποβάλλονται οι ως άνω Υπ. Δηλώσεις, τόσο από τον υγειονομικά υπεύθυνο του συγκεκριμένου καταστήματος, όσο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
  • Προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε., Υπ. Δήλωση υποβάλλεται από όλους τους εταίρους,
  • Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε., υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του/των

     διαχειριστών αντίστοιχα.

 • Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά.

 

 

  12.  Παράβολο των  280   για Κέντρα Διασκέδασης με κάτω από 200 θέσεις ή 375 για Κέντρα            Διασκέδασης με πάνω από 200 θέσεις (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 

13.   Τα  Κέντρα Διασκέδασης, απαιτείται να διαθέτουν ιδιόκτητο ή μισθωμένο χώρο στάθμευσης με αναλογία οχημάτων-καθισμάτων 1:6 και να κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση ότι διαθέτουν τον απαιτούμενο από τις διατάξεις του Π.Δ. 257/2001 χώρο στάθμευσης.

 

 

14.  Άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων χορηγούμενη από αντίστοιχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης.[10]

 

 

15.   Τεχνική έκθεση μηχανικού για τα μέτρα ηχομόνωσης που έχουν ληφθεί και βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της σύμφωνα με την προβλεπόμενη ηχοπροστασία. Η τεχνική έκθεση θα συνοδεύεται με κάτοψη των χώρων που θα αποτυπώνεται η θέση των ηχείων. Για τα υπαίθρια Κέντρα Διασκέδασης η μελέτη θα αναφέρει και την απόσταση από σημεία ηχοπροστασίας σύμφωνα με την ΥΑ Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β΄ /6-10-1981).

 

 

16.   Για τη λειτουργία παρόδιου Κέντρου Διασκέδασης, απαιτείται και βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέστηκαν σύμφωνα με εγκεκριμένα σχέδια (άρθρο 24 του ΒΔ 465/1970 όπως ισχύει) ή βεβαίωση ότι τέτοια σύνδεση δεν απαιτείται..

 
 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ  ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΓΙΑ Κ.Δ.  ΑΝΩ ΤΩΝ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

 

17. Σχέδιο εις τριπλούν, υπογεγραμμένο από μηχανικό, στο οποίο θα εμφαίνεται η ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση, ο αερισμός – εξαερισμός και η ηχομόνωση του χώρου.

 

18.   Σχέδια εις τριπλούν συνοδευόμενα από εκθέσεις, υπογεγραμμένα από μηχανικό, στα οποία θα εμφαίνονται:

α)      οι υδραυλικές και αποχετευτικές εν γένει εγκαταστάσεις 

β)      ο φωτισμός

γ)       η θέρμανση

 

19.    Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για Κέντρο Διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

 

u           Για τα Κέντρα Διασκέδασης άνω των 200 καθισμάτων, μετά τη συμπλήρωσή του, ο φάκελος διαβιβάζεται στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο θεάτρων-κινηματογράφων και λοιπών αιθουσών για γνωμοδότηση.

 

u    Αν το κατάστημα θα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο (άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β΄ της Α1β/8577/83) απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης  ( ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ – 5 )

 

    Η Δημοτική αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρων διασκέδασης, καφενείων, μπαρ, κ.λ.π. (άρθρο 3 του Π.Δ.180/79 όπως ισχύει) εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, βιβλιοθήκες, αθλητικούς χώρους κ.α.

 

 

    Σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

►   Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►    Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

    Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►    Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης.

 

►   Σε περίπτωση μεταβίβασης του καταστήματος σε  νέο  πρόσωπο, χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση ή επέκταση του καταστήματος, η άδεια αντικαθίσταται με νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς την ως άνω διαδικασία και κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο. (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ - 4 ).

 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :   τηλ.  2381029516

 

 

 
[1]   ζητείστε έντυπη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο.

[2]  συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση,  μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 

[3]  σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

[4]  ζητείστε έντυπη Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο κατά περίπτωση.

 

[5]  απευθυνθείτε σε Μηχανικό προκειμένου να σας συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό ζητείστε τη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας ).

[6]  επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

[7]  Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[8]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

[9]  σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 1882/90 «στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις για την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος, άδεια αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής, η άδεια δε θα χορηγείται αν δεν υποβάλλεται στην αρχή αυτήν αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επιτηδεύματος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας».

 

[10]   η εν λόγω άδεια πρέπει να ανανεώνεται με νέα πριν τη λήξη της ισχύος της, καθώς η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του καταστήματος.

 

 

  

 

 

Έντυπο αίτησης:
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΑ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ

(ENTYΠΟ ΔΑΚ 10)

 
 

      Α)  ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ
 

 

 1. 1.      Αίτηση ( έντυπο ΑΚ –1 ) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 2. 2.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[1] (έντυπο  ΥΔ – 1) όπου δηλώνεται το είδος[2] του καταστήματος  ή  της επιχείρησης και περιγράφεται πλήρως η  τοποθεσία  του οικήματος ή  ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).
 3. 3.      Απλό διάγραμμα[3] της περιοχής  ή   «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου.
 4. 4.      Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[4]  (έντυπα ΥΔ – 2 ή ΥΔ - 3) από την οποία θα προκύπτει ότι ο  Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του.   Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:

       α)  από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας.

       β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου,  σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή.

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

 

 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα μη συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφύγει τυχόν έννομες συνέπειες.
 • Η Δημοτική Αρχή δεν ελέγχει την αλήθεια του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου, παρά μόνο την πληρότητα της και την ύπαρξη βεβαίωσης περί του γνησίου υπογραφής.
 •  Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αναλόγως αν βρίσκονται εκτός ή εντός Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας). Το παραπάνω όργανο, λαμβάνει υπόψη ζητήματα χρήσης γης, προστασίας φυσικού, πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων σύμφωνα με το νόμο, καθώς και άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 • Για τη συνέχιση της διαδικασίας η Δημοτική Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως  την ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων  οφειλών του αιτούντα προς το Δήμο, οι οποίες δε  βρίσκονται υπό νόμιμο διακανονισμό.
 • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκριση (με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο) όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

                         

 

Β) ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Β-1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

5.     Αίτηση ( έντυπο ΑΚ-2 ) .

 

6.  Φ/α οικοδομικής άδειας και σχεδιαγράμματα κάτοψης[5] και τομής σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα  από μηχανικό, από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης,[6] προοριζόμενος για ΚΥΕ [7]. Η κλίμακα θα  αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου και θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του ΚΥΕ, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[8] :

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με  καταγραφή των επί μέρους τ.μ.
 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος.
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,

          εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 

       Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.). 

 

 

7.   Βεβαίωση καταλληλότητας ηλεκτρολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων από τον κατά περίπτωση αρμόδιο εγκαταστάτη μηχανικό (αγωγοί μεταφοράς οσμών, αερίων καπνών, συστημάτων Α.Π.Ε., κλπ)  (ΥΔ- 14).

 

 

 8. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας[9] ανάλογα με το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυρ. Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989 ή σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1998 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989).

 

9.    Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την Εφορία (επικυρωμένη).

 

 1. 10.     Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

 • Για αλλοδαπούς:

        α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

        β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

 

 •  Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).

 

 •  Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

         α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

         βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή

         υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

 β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων     καθώς και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

 •  Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το  Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

 

12.  Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

      (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 

Β-2)  ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 

 

13. Αν πρόκειται για πρατήριο άρτου που πρόκειται να λειτουργήσει εντός άλλου καταστήματος τροφίμων :

 

 • Εντός ήδη λειτουργούντος  :  πρέπει να υπάρχει ο ελάχιστος απαιτούμενος χώρος ( > 12 τ.μ.), και να πληρούνται οι λοιπές υγειονομικές προϋποθέσεις του νόμου.

     

 • Εντός καταστήματος που θα λειτουργήσει εξ αρχής : εκδίδεται μία άδεια ενιαία με βάση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την «άλλη χρήση» π.χ. για ζαχαροπλαστείο με πρατήριο άρτου, προσκομίζονται αυτά που απαιτούνται για «ζαχαροπλαστείο».  Πρέπει όμως η χρήση αυτή να είναι επιτρεπτή και να πληρούνται οι υγειονομικές  προϋποθέσεις, όπως ο ελάχιστος  απαιτούμενος χώρος των 12 τ.μ.

 

 1. 14.   Αν το κατάστημα ιδρυθεί σε υπόγειο χώρο (άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β΄ της Α1β/8577/83), απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ – 5 ).

 

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

 

Σε ό, τι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

 

Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►  Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης.

 

 

 

 

►   Σε περίπτωση:

α) μεταβίβασης του καταστήματος σε  νέο  πρόσωπο, χωρίς αλλαγή ή τροποποίηση ή επέκταση του καταστήματος, η άδεια αντικαθίσταται με νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη, χωρίς την ως άνω διαδικασία, και κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ - 4 ).

 β) προσθήκης νέας δραστηριότητας εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος κατατίθενται τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο ειδικό έντυπο «προσθήκη» (ΕΝΤΥΠΟ ΔΑΚ – 6).

 

                                                  

 

πληροφορίες: τηλ. 2381029516

   
[1] ζητείστε έντυπη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο.

[2] συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται τόσο στην αίτηση όσο και στην Υπεύθυνη Δήλωση,  μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

[3] σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

[4] ζητείστε έντυπη Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο κατά περίπτωση.

 

[5]  ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε Μηχανικό προκειμένου να συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις  οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό ίσως να ήταν χρήσιμη η  γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας ).

[6] επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

[7]  Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[8]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

[9] σε περίπτωση που δεν απαιτείται,  κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ  

(ΔΑΚ-3)

 

 

Α)   ΑΜΙΓΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ (Κλειστός ή υπαίθριος)

 

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ

 

 

 1. 1.         Αίτηση ( έντυπο ΑΚ –1 ) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.
 2. 2.         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[1] (έντυπο  ΥΔ – 1) όπου δηλώνεται το είδος του καταστήματος  ή  της επιχείρησης[2]  και περιγράφεται πλήρως η  τοποθεσία  του οικήματος ή  ακινήτου (περιοχή, οικισμός, οδός και αριθμός, Ο.Τ. ή αριθμός τεμαχίου για εκτός σχεδίου).
 3. 3.         Απλό διάγραμμα[3] της περιοχής ή  «απόσπασμα τοπογραφικού χάρτη» της ευρύτερης περιοχής, για τα εκτός σχεδίου.
 4. 4.         Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86[4]  (έντυπα ΥΔ – 2 ή ΥΔ - 3) από την οποία θα προκύπτει ότι ο  Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων δεν απαγορεύει τη λειτουργία του. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα υπογράφεται:

       α) από το διαχειριστή της Πολυκατοικίας.

       β) από τον ιδιοκτήτη του χώρου,  σε περίπτωση ελλείψεως υπογραφής του διαχειριστή.

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

 • Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα μη συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας, προκειμένου να αποφύγει τυχόν έννομες συνέπειες.
 • Η Δημοτική Αρχή δεν ελέγχει την αλήθεια του περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης,  εκτός αν υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου, παρά μόνο την πληρότητα της και την βεβαίωση περί του γνησίου υπογραφής.
 •  Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ή του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας (αναλόγως αν βρίσκονται εκτός ή εντός Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας). Το παραπάνω όργανο, λαμβάνει υπόψη ζητήματα χρήσης γης, προστασίας φυσικού, πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, αρχαιολογικών & ιστορικών τόπων σύμφωνα με το νόμο, καθώς και άλλους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται από κανονιστικές αποφάσεις του Δήμου.
 • Για τη συνέχιση της διαδικασίας η Δημοτική Αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως  την ύπαρξη βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων  οφειλών του αιτούντα προς το Δήμο, οι οποίες δε  βρίσκονται υπό νόμιμο διακανονισμό.
 • Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης (με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες, κατόπιν αίτησης-γνωστοποίησης στο Δήμο) όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
 • Σύμφωνα με την υπ  αρ. 152/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας,  απαγορεύεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων (π.χ. για τραπεζοκαθίσματα) σε ορισμένες οδούς της πόλης. (Ενημερωθείτε σχετικά από το Γρ.  έκδοσης Αδειών Καταστημάτων)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.     ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κλειστός ή Υπαίθριος[5])

 

 

 1. 5.        Αίτηση (ΑΚ-3) του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.

 

 1. 6.        Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

 • ·    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

 • ·    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).

 

 • ·    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό

           βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του «υπευθύνου»

           υγειονομικά  που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων  καθώς

           και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

 • ·     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ –7 ).

 

 

 7.  Φ/α οικοδομικής άδειας[6] και σχεδιαγράμματα κάτοψης[7] και τομής του καταστήματος ή του υπαίθριου χώρου για υπαίθριο παιδότοπο, σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένα από μηχανικό, σε κλίμακα 1:50 από τα οποία να προκύπτει ότι ο χώρος είναι κύριας χρήσης[8], προοριζόμενος για ΚΥΕ/παιδότοπο. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. τουαλέτες  για ΑμεΑ)[9] καθώς και οι τυχόν άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων:

 

 •  Οι χώροι των υπό ίδρυση καταστημάτων και οι ακριβείς διαστάσεις τους (μήκος, πλάτος, ύψος).
 •  Ο προορισμός του κάθε χώρου σε υπόμνημα επί του φύλλου του σχεδίου, με  

καταγραφή των επί μέρους τ.μ.

 •  Tα στοιχεία του εκμεταλλευτή του καταστήματος, τη δ/νση και το είδος του καταστήματος.
 •  Tα σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται επί ενιαίου φύλλου με ξεχωριστές κατόψεις κάθε επιπέδου (ισόγειο,

εσωτερικός εξώστης, υπόγειο, όροφος).

 

 

      Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρ.20600/20-6-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.  (Δ/νση Ο.Κ.Κ.), Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος που πρόκειται να λειτουργήσουν σε χώρους αυθαίρετους που έχουν ενταχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4010/2011 ή σε χώρους με βάση Οικοδομική Άδεια στους οποίους υπάρχουν αυθαιρεσίες που έχουν ενταχθεί είτε στο Ν. 3843/2010, είτε στο Ν. 4014/2011, χορηγείται βεβαίωση κύριας χρήσης από την Πολεοδομία, με διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 3 του κεφ. Β της εγκυκλίου 1/2012 του Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Δ/νση Ο.Κ.Κ.). 

 

 

    

 

8.     Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

(ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 1. 9.    Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας[10] (όπου απαιτείται) ανάλογα με το είδος του καταστήματος, (σύμφωνα με τις 3/1981 (Β 20) και 8γ/2007 (Β 12) Πυρ. Διατάξεις όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μέχρι 17/2/1989  ή  σύμφωνα με το Π.Δ. 71/1998 (Α 32) όταν η οικοδομική άδεια έχει εκδοθεί μετά τις 17/2/1989).

 

 

10.     Φ/α δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος από την εφορία (επικυρωμένο).

 

 

11.   Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86[11] του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, και σε περίπτωση εταιρεί­ας του οριζόμενου ως «υπευθύνου» του παιδότοπου ότι «δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων»  ( έντυπο ΥΔ-11).

 

 12.  Αποτύπωση εγκατεστημένου εξοπλισμού  παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα, σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένα από μηχανικό.

 

13.   Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους  προς τα πρότυπα ασφαλείας από τον αναγνωρισμένο φορέα. (το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ  Α.Ε.  «παιχνιδιών –παιδότοπων», Κολωνού 12-14 – Αθήνα – 210 2120402 )

 

 

 

2.2.               ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ

 

 

           Για τους υπαίθριους παιδότοπους απαιτούνται κατ΄ αναλογία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο (παραπάνω) και πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 2 ως και 6 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007  (ΦΕΚ Β΄ 1364/2-8-2007), που αφορούν:

 

 • τη σχεδίαση και οργάνωση του χώρου
 • τις απαιτήσεις ασφάλειας
 • τις απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους
 • τις υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου
 • τις προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου.

 

Ειδικότερα όμως, ο υπαίθριος παιδότοπος υποχρεούται να διαθέτει :

 

 • ικανή περίφραξη ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραμονή των παιδιών.
 • Κατάλληλο φωτισμό
 • Καθίσματα για τους συνοδούς
 • Βρύση με πόσιμο νερό
 • Τουαλέτες
 • Μέσα πυρασφάλειας
 • Έδαφος με ικανό σύστημα απορροής των υδά­των.
 • Να μην γειτνιάζει με χώ­ρους φόρτωσης-εκφόρτωσης/εναπόθεσης επικίνδυ­νων υλικών &  δραστηριοτήτων υψηλού θορύβου.
 • Η πρόσβαση στον παιδότοπο να είναι ηλεκτροφωτισμένη & προστατευμένη,
 • Να μην έχει ευθεία πρόσβαση σε οδούς αυξημέ­νης κυκλοφορίας & σε κάθε περίπτωση να λαμβάνο­νται όλα τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα.

 

        

 

Β)    ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ

 

 

     Στην περίπτωση λειτουργίας παιδότοπου σε χώρο όπου ασκείται ή θα ασκηθεί και άλλη δραστηριότητα, ο χώρος του παιδότοπου θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένος από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 3 ως και 6 της ΚΥΑ 36873/2-7-2007  (ΦΕΚ Β΄ 1364/2-8-2007), που αφορούν:

 

 • τις απαιτήσεις ασφάλειας
 • τις απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους
 • τις υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότοπου
 • τις προδιαγραφές λειτουργίας υπαίθριου παιδότοπου.

 

 

 

1)      ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΜΙΚΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ

 

          Πρόκειται για παιδότοπο που από την αρχή πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με άλλη δραστηριότητα (π.χ. εντός Κ.Υ.Ε[12]. ή γυμναστηρίου ή εργοστασίου κ.ά.)[13]. Στην περίπτωση αυτή, προσκομίζονται αφενός τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει την εκάστοτε «άλλη» δραστηριότητα (π.χ. Κ.Υ.Ε.), και επί πλέον όσα  δικαιολογητικά αφορούν ειδικά τους παιδότοπους (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.), οπότε εκδίδεται μία ενιαία άδεια.

       Ο Δήμος εκδίδει άδειες «μικτού παιδότοπου» μόνο για παιδότοπους πρόκειται να λειτουργήσουν εντός Κ.Υ.Ε. Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, κατατίθενται όσα αφορούν τα Κ.Υ.Ε. (βλ. έντυπο Δ.Α.Κ.-1) και  επί πλέον :

 

 • Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους  προς τα πρότυπα ασφαλείας από τον αναγνωρισμένο φορέα. (το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ  Α.Ε. Βλ. πιο πάνω).

 

 • Αποτύπωση εγκατεστημένου εξοπλισμού  παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.

 

   

2)      ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΑΛΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

 

Στην περίπτωση αυτή η υπάρχουσα άδεια, αντικαθίσταται με νέα, η οποία εμπεριέχει και τις δύο δραστηριότητες. Κατατίθενται :

 

1)  Αίτηση (ΑΚ-3) του ενδιαφερόμενου με πλήρη στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου του παιδότοπου και η επωνυμία, η έδρα (σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπό του) καθώς και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.

 

2)   Υ. Δήλωση του Ν.1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια, και σε περίπτωση εταιρεί­ας του οριζόμενου ως «υπευθύνου» του παιδότοπου ότι:

 

 α.  τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως και 6 της εν λόγω

       Κ.Υ. Απόφασης

 β. δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή στο συγκεκριμένο χώρο.

 

3)    Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους  προς τα πρότυπα ασφαλείας από τον αναγνωρισμένο φορέα. (το αρμόδιο εργαστήριο του ΕΛΟΤ  Α.Ε. Βλ. πιο πάνω).

 

   4)    Αποτύπωση εγκατεστημένου εξοπλισμού  παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα σε τρία   αντίτυπα, υπογεγραμμένα από μηχανικό.

 

 

 

Σημείωση :  Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη κατάθεση των δικαιολογητικών.

 

 

Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ    Μ Ι Κ Τ Ω Ν   Π Α Ι Δ Ο Τ Ο Π Ω Ν

 

  Η Δημοτική αρχή δύναται να αρνείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας παιδότοπων που λειτουργούν εντός Κ.Υ.Ε. στα οποία προσφέρονται και οινοπνευματώδη ποτά, (Π.Δ.180/79) εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων, σε ευθεία γραμμή μετρούμενη, από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, φροντιστήρια, στρατώνες, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία, βιβλιοθήκες, ωδεία, αθλητικούς χώρους και διάφορες άλλες σχολές.

 

Σε ότι αφορά τη συγκρότηση του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του οποίου θα λειτουργήσει ο Παιδότοπος (π.χ. αναψυκτήριο) και πριν την υπογραφή συμβολαίων καθώς και άλλων συμβάσεων, αγορών κ.λ.π που αφορούν στην επιχείρηση, για θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην καταλληλότητα του χώρου από υγειονομικής άποψης, στα επιτρεπόμενα είδη προς διάθεση και πώληση να απευθύνεστε στην Δ/νση Υγείας.

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ    Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ

 

 

Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, , όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί είτε αφορά την προέγκριση, είτε την άδεια λειτουργίας, πρέπει να είναι πλήρης. Τότε μόνον παραλαμβάνεται και επιδίδεται στον αιτούντα πρωτόκολλο κατάθεσης.

 

 

                                                     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :τηλ. 2381029516
[1]  ζητείστε έντυπη Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο.

[2] συνιστάται ο ακριβής τίτλος του είδους της επιχείρησης να αναγράφεται στην Υπεύθυνη Δήλωση,  μετά από προηγούμενη ενημέρωση  από τους   αρμόδιους υπαλλήλους της του Τμήματος Περ/ντος & Υγειον/κού Ελέγχου της Περιφέρειας. 

[3]  σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη, όπου σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

[4]  ζητείστε έντυπη Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 με το ακριβές κείμενο κατά περίπτωση.

 

[5]  σύμφωνα με το εδ. β΄του άρ. 6 της αριθμ. 36873/07 (ΦΕΚ 1364 Β/2-8-2007) Κ.Υ. Απόφασης, τα δικαιολογητικά που ζητούνται επί υπαίθριου αμιγούς παιδότοπου είναι μεν  τα ίδια με αυτά του «κλειστού», ωστόσο κατ αναλογία που αρμόζει στις ιδιαιτερότητες του υπαίθριου χώρου.

[6]  προκειμένου για υπαίθριο παιδότοπο, η οικοδομική άδεια αφορά τις όποιες εγκαταστάσεις όπως WC, αίθουσα  υποδοχής, οι οποίες εκ των πραγμάτων συνιστούν κατασκευή κατά τον Γ.Ο.Κ.

[7]   ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί σε Μηχανικό προκειμένου να συντάξει τα σχεδιαγράμματα αυτά, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος και τις ειδικότερες απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας. (Για το σκοπό αυτό, ίσως να ήταν χρήσιμη η γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας).

[8]  επί των σχεδιαγραμμάτων να δηλώνεται ότι : «Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΟΚ και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, ο χώρος καταστήματος που αποτυπώνεται στο παρόν σχεδιάγραμμα, περιγράφεται στο ακόλουθο υπόμνημα, και βρίσκεται στ……………(ισόγειο/όροφος/άλλο) είναι σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της αρ………………….Οικοδομικής Άδειας (ή Αδειας Δόμησης) χώρος κύριας χρήσης εμβαδού …………….και προορίζεται για κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος………………………………..(είδος), ενώ ο/οι χώρος/οι  ……………….(υπόγειο κ.λ.π.) με εμβαδό……………. είναι χώρος/οι βοηθητικός/οί

      [9]  αν το κατάστημα είναι παραπάνω από 100 τ.μ. χρειάζεται και τουαλέτα για ΑμεΑ.

 [10]   σε περίπτωση που δεν απαιτείται, κατατίθεται αντίστοιχη βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

   [11]    σε περίπτωση εταιρείας υποβάλλεται Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 του υπευθύνου του παιδότοπου.

[12] Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

[13] δηλαδή αν πρόκειται για παιδότοπο εντός Κ.Υ.Ε., κατατίθεται ό,τι αφορά τα Κ.Υ.Ε. (Βλ.  έντυπο Δ.Α.Κ.-1) και επί πλέον τα ως άνω δικαιολογητικά.

  

Έντυπο αίτησης:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

( ΔAK- 6)

 

 

 

 1. 1.      Αίτηση  (έντυπο ΑΚ-6)[1].

 

 1. 2.      Παράβολο των  185 ευρώ (ή 75 ευρώ για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο.

       (ΚΥΑ 61167/17-12-2001).

 

 1. 3.      Φ/Α πρωτότυπης παλαιάς άδειας  ( και κατάθεσή της κατά την παραλαβή της νέας άδειας )

 

 

 1. 4.      Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του επιχειρηματία ότι «τηρούνται οι υγειονομικοί όροι που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις και δεν επήλθε καμία κτιριοδομική μεταβολή του καταστήματος μου που ευρίσκεται στη διεύθυνση………………………………………………………………………………….. ».  ( ΕΝΤΥΠΟ  Υ.Δ. – 10)

 

 1. 5.      Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

Η νέα δραστηριότητα που αναπτύσσεται εντός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την εγκ. 26/17059/20-3-2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ, πρέπει:

 

 • να είναι ομοειδής με τη χρήση του ήδη λειτουργούντος καταστήματος, δηλαδή να μην επέρχεται αλλαγή
 • να συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις που θέτουν οι ειδικότερες ρυθμίσεις που τη διέπουν ή άλλες κανονιστικές διατάξεις
 • να μην επιφέρει καμία κτιριοδομική μεταβολή

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

►   Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►    Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

    Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►     Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί πρέπει να είναι πλήρης.

 

 

 

     Το κατάστημα  λειτουργεί νόμιμα με την παλιά άδεια μέχρις αντικαταστάσεως αυτής με τη νέα.

 

►    Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σε ισχύ, εφόσον απαιτείται, ανάλογα με το είδος του καταστήματος,.

 

 

 

 

 

Τηλ. Επικοινωνίας :  2381 0 29516
[1]  Αν καταργείται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας.

Υπεύθυνες δηλώσεις:
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΕ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

( ΔAK- 4 )

 

( υπό την προϋπόθεση της μη μεταφοράς ή τροποποίησης ή αλλαγής ή επέκτασης αυτού)


1.  Αίτηση  (έντυπο ΑΚ –4) η οποία συμπληρώνεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

 2.  Φ/α ταυτότητας ή προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας (παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 2690/99) :

 

 •    Για αλλοδαπούς:

      α)   από την Ε.Ε. : δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο. 

      β)   από τρίτες χώρες : άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική   δραστηριότητα.

 

 •    Για ομογενείς : ειδική ταυτότητα ομογενούς ή προξενική θεώρηση για επαναπατρισμό (επικυρωμένα).
 •    Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

      α)  για Ο.Ε. και Ε.Ε. : το  καταστατικό του νομικού προσώπου με τη σφραγίδα καταχώρισης στο ειδικό βιβλίο  του αρμόδιου Πρωτοδικείου και φ/α ταυτότητας όλων των εταίρων, καθώς και του τυχόν Δ/ντή  υγειονομικά   υπεύθυνου που δεν είναι εταίρος.

      β)  για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. : το ΦΕΚ δημοσίευσης, φ/α ταυτότητας των Δ/ντών- υγειονομικά υπευθύνων      καθώς  και   του νόμιμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή αντίστοιχα.

 

 •     Επίσης, σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του, δηλώνει ενυπογράφως το Δ/ντή/υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπεύθυνο της επιχείρησης, ενώ προσκομίζεται Υ. Δήλωση του Ν. 1599/86 του τελευταίου, περί αποδοχής του ορισμού του. (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ -7 ).

 

3.1   Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μίσθωσης ή εκμίσθωσης της επιχείρησης από τον πρώην στο νυν επιχειρηματία, κατατίθεται έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας που να την αποδεικνύει όπως:  ιδιωτικό συμφωνητικό ή  συμβολαιογραφικό έγγραφο πώλησης ή δωρεάς της επιχείρησης[1].

 

      Ειδικότερα σε περίπτωση μεταβίβασης εξαιτίας κληρονομικής διαδοχής απαιτείται:

 • επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου Πρωτοδικείου με το οποίο δημοσιεύτηκε η διαθήκη, καθώς και πιστοποιητικό του ίδιου δικαστηρίου περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Σε περίπτωση κατά την οποία η διαθήκη είναι ιδιόγραφη, απαιτείται από το δικαστήριο η κήρυξή της ως «κύρια».
 • αν δεν υπάρχει διαθήκη, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει κληρονομητήριο (άρθρα 1956 επ. Αστικού Κώδικα). Μέχρι την έκδοση του κληρονομητηρίου είναι δυνατή η αντικατάσταση της άδειας στο όνομα του ενδιαφερομένου, υπό την προϋπόθεση κατάθεσης στην αδειοδοτούσα αρχή πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών και υπευθύνων δηλώσεων αυτών περί της συνέχισης της δραστηριότητας από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

 

3.2  Σε περίπτωση μεταβολής[2] όπως αποχώρησης ή αντικατάστασης του νομίμου εκπροσώπου ή του υγειονομικώς ή αγορανομικώς υπευθύνου της επιχείρησης ή αλλαγής επωνυμίας, κατατίθεται έγγραφο στοιχείο βέβαιης χρονολογίας, που να αποδεικνύει την τροποποίηση του καταστατικού ή τη δήλωση αλλαγής νομίμου εκπροσώπου, κ.λ.π.

 4.                           Φ/Α πρωτότυπης παλαιάς άδειας  (και κατάθεσή της κατά την παραλαβή της νέας άδειας).

 

 5.                           Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νέου επιχειρηματία, ότι «δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 180/79 όπως αυτό ισχύει» (ΕΝΤΥΠΟ ΥΔ -6)

 

 • Η παραπάνω Υ.Δ. υποβάλλεται μόνο για καταστήματα για τα οποία προβλέπεται από το Π.Δ 180/79 όπως Καφετέριες, Μπαρ, Αναψυκτήρια, Εστιατόρια κ.λ.π.
 • Προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε. υποβάλλεται από όλους τους εταίρους,
 • Προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. υποβάλλεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους διαχειριστές αντίστοιχα.
 • Οι παραπάνω δηλώσεις ελέγχονται δειγματοληπτικά.

 

 6.                           Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του νέου επιχειρηματία ότι : «ως νέος κύριος του καταστήματος  …………………………………………………………………………………………………………….….(είδος), στην οδό …………………………………………………………………………………..δηλώνω ότι δεν έχει επέλθει μεταφορά, επέκταση, αλλαγή  χρήσης  ή ουσιώδης τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ισχύουσα άδεια στον/στην[3]………………………………………………………………..» (ΕΝΤΥΠΟ  Υ.Δ. – 8 )

 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται  ( π.χ κομμωτήρια, κρεοπωλεία )

 8.                           Παράβολο των  185 (ή 75 για τις τοπικές κοινότητες) από το Δημοτικό Ταμείο. (ΚΥΑ 61167/17-12-2007).

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

 

►   Οι φωτοτυπίες για να είναι έγκυρες πρέπει να είναι επικυρωμένες ή να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα για την άμεση επικύρωσή τους.

 

►    Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

 

    Η Δημοτική Αρχή έχει εκ του νόμου το δικαίωμα πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών να ζητήσει και άλλα, εφ όσον σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυτά προκύπτουν από άλλες ειδικές διατάξεις

 

►  Οφείλουν να είναι εφοδιασμένοι με Πιστοποιητικό Υγείας, το οποίο εκδίδεται από ιατρό Δημοσίου ή Ιδιωτικού τομέα, όσοι ασκούν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών είτε ως ειδικοί  επαγγελματίες είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

►    Ο φάκελος των δικαιολογητικών για να κατατεθεί πρέπει να είναι πλήρης.

 

   Πότε υπάρχει «ουσιώδης τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης» είναι ζήτημα  το οποίο  κρίνεται με βάση την υγειονομική νομοθεσία.  Αρμόδια υπηρεσία για να διαγνώσει - αν χρειαστεί- τα παραπάνω, είναι η οικεία Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.

 

►  Σε περίπτωση ουσιώδους τροποποίησης ή αλλαγής ή επέκτασης  ή μεταφοράς σύμφωνα με τα παραπάνω η άδεια ανακαλείται.

 

►   Ο νέος κύριος λειτουργεί νόμιμα με την παλιά άδεια μέχρις αντικαταστάσεως αυτής με νέα.

 

►   Ο νέος κύριος του καταστήματος ευθύνεται από κοινού  με τον παλαιό για την τήρηση των διατάξεων που  ισχύουν για τη λειτουργία των καταστημάτων και έως την αντικατάσταση της άδειας.

 

►   Το κατάστημα θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας σε ισχύ, εφόσον απαιτείται, ανάλογα με το είδος του καταστήματος.

 

Τηλ. Επικοινωνίας :  23810 29516

 
[1]  δεν κατατίθεται έγγραφο στοιχείο που να αποδεικνύει τη μίσθωση ή πώληση του ακινήτου από τον κύριό του στο νέο επιχειρηματία, καθώς τότε πρόκειται για ίδρυση νέας επιχείρησης.

[2]   επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται παράβολο.

[3]   αναφέρεται το όνομα του κατόχου της άδειας που αντικαθίσταται

Έντυπο αίτησης:
ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.        Αίτηση του ενδιαφερόμενου ( έντυπο ΜΟ-1 ).

2.      Παράβολο από το Δημοτικό Ταμείο. ( ΚΥΑ 61167/17-12-2001 )

 • Διάρκειας μέχρι και 1 έτος, 75
 • Διάρκειας από ένα (1) μέχρι και τρία (3) έτη, 150
 • Διάρκειας από τρία και άνω έτη, 300

 

3.      Φ/Α άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος.


4.          Εφόσον πρόκειται να εκτελεστούν δημόσια μουσικές συνθέσεις ή άλλα έργα των οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί  σε οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, κατατίθεται άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων και από τους δύο οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ΑΕΠΙ και ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.

Σε διαφορετική περίπτωση κατατίθεται:

 • η άδεια του ενός οργανισμού και Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 (έντυπο ΥΔ-17) ότι στο κατάστημα χρησιμοποιούνται μουσικά έργα εκπροσωπούμενα μόνο από αυτόν, η οποία κοινοποιείται στον άλλο οργανισμό
 •  ή Υπ. Δήλωση[1]  του Ν. 1599/86 (έντυπο ΥΔ-16) περί  «εκτέλεσης  αποκλειστικά άλλων μουσικών έργων» .

 Σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια δημόσιας εκτέλεσης έχει ισχύ για μικρότερο χρονικό διάστημα από όσο πρόκειται να έχει η άδεια λειτουργίας μουσικής, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίζει κάθε φορά, και πριν τη λήξη της ισχύος, νέα άδεια δημόσιας εκτέλεσης.

5.            Υ.Δ. του Ν. 1599/86 (έντυπο ΥΔ-15) υπογεγραμμένη από μηχανικό, για τη σχεδιαζόμενη ηχομόνωση, τη θέση και την ισχύ των ηχείων και σε περίπτωση που κατά την κρίση της υγειονομικής υπηρεσίας είναι δυνατή η χρήση μουσικής στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος, η Υ.Δ. θα συνοδεύεται από κάτοψη με τη θέση και την κατεύθυνση των ηχείων [2]

 6.           Σε περίπτωση που ζητείται παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων :

(υπ΄ αρ. 158//2006 απόφ. Δημ. Επιτρ. και υπ΄ αρ. 189/2006 απόφ. Δ. Σ.)

 • Φ/Α τιμολογίου αγοράς ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήματος.[3]
 • Υ.Δ. του Ν. 1599/1986 (έντυπο ΥΔ-13) περί τοποθέτησης του ειδικού ηλεκτρονικού εξαρτήματος (κατά την αρχική έκδοση και σε κάθε ανανέωση).

[1] Όταν στο κατάστημα εκτελούνται μουσικά έργα που  δεν εκπροσωπούνται από τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης «ΑΕΠΙ» και «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ».

[2] Όταν κατατίθεται αρχικό αίτημα για έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

[3] Όταν κατατίθεται αρχικό αίτημα για έκδοση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Έντυπο αίτησης: