ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ – ΟΜΑΔΑ 2»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ – ΟΜΑΔΑ 2»
Printer-friendly version

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ – ΟΜΑΔΑ 2», με κωδικό CPV: 92111000-2, εκτιμώμενου προϋπολογισμού (33.800,00€) χωρίς ΦΠΑ και σαράντα μίας χιλιάδων και εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (41.912,00€) με ΦΠΑ 24% .

Ο διαγωνισμός αφορά στην παραγωγή 5 (θεματικών) video για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Έδεσσας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία βαρύνει την με Κ.Α.: 02.61.6117.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Έδεσσας. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, μέσω του Π.Δ.Ε. και Κωδ. ΣΑ 2018ΕΠ00810146 με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 της Πράξης: «Έδεσσα City Branding» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, ενώσεις οικονομικών φορέων όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τα αντικείμενα των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ποσού εξακοσίων εβδομήντα έξι (676) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων σημείων επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας υπηρεσιών». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει Μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, η οποία δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας οδός Πλατεία Αιγών 1, 58200 Έδεσσα, την 10/09/2021 ώρα 10.30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 10/09/2021 και ώρα 10.30 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200,   Δημήτριος Μεταξάς, 

Τηλ : 238135075, email: dmetaxas@edessa.gr .

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ_2_ΝΕΟ.zip2.23 MB