Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο
Printer-friendly version

           

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

 

Έδεσσα 22/12/2011

Αριθ. Πρωτ.:-29535 -

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

1. Το Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για τα 2ο , 3ο , 16ο , 18ο , 23ο , 24ο  και 25ο  θέματα της  ημερήσιας διάταξης                        

          4.Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α) ) Αγίου Αθανασίου κ. Βασίλειο Νάντση για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

β) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για τα 5ο,  8ο και 13ο   θέματα της ημερήσιας διάταξης

γ)  Γραμματικού κ. Νικόλαο Μούκα για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

δ) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ε) Περαίας κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο για τα 1ο , 7ο και  13ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

στ)  Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση για το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

ζ) Φλαμουριάς κ. Δημήτριο Τότλη για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

 

   Σας προσκαλούμε στο Δημαρχείο Έδεσσας σε συνεδρίαση την Πέμπτη  29 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 14.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Έδεσσας από τη Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης της Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας – Θράκης, έκτασης 6,5 στρ. τμήματος του αρίθμ. 737 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Περαίας.
 2. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.311 της επέκτασης του σχεδίου πόλης Έδεσσας.
 3. Παράταση συμβατικής Προθεσμίας με έγκριση δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του έργου: «Υποδομή εγκ/σης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»
 4. Παράταση συμβατικής Προθεσμίας με έγκριση δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του έργου: «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων».
 5. Παράταση συμβατικής Προθεσμίας με έγκριση δαπάνης αναθεώρησης εργασιών του έργου: «Έργο προστασίας Ανατολικής εισόδου Άρνισσας-Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης & τοποθέτηση πλεγμάτων στα πρανή Δήμου Βεγορίτιδας».
 6.  Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου  αποχέτευσης Άρνισσας».
 7. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου  αποχέτευσης Περαίας».
 8. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναπλάσεις οικισμού Δροσιάς».
 9. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Προμήθεια & τοποθέτηση προπετασμάτων ασφαλείας ηλεκτροκίνητα».
 10. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποθηκευτικός χώρος υλικών-χώρος στάθμευσης οχημάτων (ολοκλήρωση)».
 11. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Δ.Δ. Ζέρβης».
 12. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης Ζέρβης».
 13. Έγκριση Πρωτόκολλου Προσωρινής  & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δ.Δ. Κάτω Γραμματικού –Περαίας-Ξανθογείων».
 14. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση στο Δήμο Έδεσσας τμήμ. 150μ2 του αριθ. 944 χερσολίβαδου του αγροκτήματος Σωτήρας, που ανήκει στην Δ/νση Γεωργίας Ν. Πέλλας.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με αναπληρωτή αυτού ως μέλος για τη  συγκρότηση επιτροπής που κρίνει την καταλληλότητα και επιλογή χώρων ανέγερσης διδακτηρίων, καθώς και χώρων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 16. Λήψη απόφασης για παράταση μίσθωσης ακινήτου που  στεγάζει το 9ο Νηπιαγωγείο Έδεσσας.
 17. Λήψη απόφασης για παράταση άδειας υλοτομίας στο αρίθμ. 2γ δασοτεμάχιο της Τ.Κ. Παναγίτσας.
 18. Λήψη απόφασης για τιμητική διάθεση τάφου στην οικογένεια Χατζηγιάννη.
 19. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 20. Εκμίσθωση κληροτεμαχίων των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Αθανασίου και Σωτήρας.
 21. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων για απευθείας ανάθεση προμηθειών (άρθρ. 46 του Ν. 113/89 ΕΚΠΟΤΑ)
 22. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής δημοτικών προμηθειών  - εργασιών.
 23. Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της γνωμοδοτικής επιτροπής πλανοδίου εμπορίου.
 24. Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα λαϊκής αγοράς.
 25. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας.
 26. Ανακοινώσεις εγγράφων. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ