Διορθωμένα τα διαγράμματα του Β1 σταδίου- (Οριστικής Μελέτη) της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης στη περιοχή «ΚΙΣΟΡΤΣΙ» Έδεσσας.

Ανακοινώνεται ότι στο Δημαρχείο Έδεσσας έχουν αναρτηθεί διορθωμένα τα διαγράμματα του Β1 σταδίου- (Οριστικής Μελέτη) της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης στη περιοχή «ΚΙΣΟΡΤΣΙ» Έδεσσας...
Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 25 - 1 -2012
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρμόδιος : Σ. Νεσλεχανίδης
Τηλέφ. . : (23813) 50-719
FAX : (03810) 24-444
Αριθ. πρωτ. 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι στο Δημαρχείο Έδεσσας έχουν αναρτηθεί διορθωμένα τα διαγράμματα του Β1 σταδίου- (Οριστικής Μελέτη) της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης στη περιοχή «ΚΙΣΟΡΤΣΙ» Έδεσσας.
Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν κτήματα στη παραπάνω περιοχή να έρθουν στο Δήμο Έδεσσας (Τεχνική Υπηρεσία) και αφού λάβουν γνώση των σχετικών διαγραμμάτων να υποβάλουν (εφ’ όσον υπάρχει λόγος), ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ