4η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014- 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022

Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


«4η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014- 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022»


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο, ότι με την υπ' αριθ. 701656(4174)/16-10-2023 (ΑΔΑ:ΨΓΧΒ7ΛΛ-ΘΒ1) Δημοσιοποίηση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδονίας, δημοσιεύθηκε η «4η Επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022», σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 15 της υπ’ αρ. 4704/11.11.2021 3ης Πρόσκλησης και ειδικότερα η παραπάνω Δημοσιοποίηση περιλαμβάνει:
1.    Πίνακα δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 2.724 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 99.107.500,00 €.
2.    Πίνακα αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από το διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης. Ο Πίνακας περιλαμβάνει 300 αιτήσεις.

Κατόπιν αυτών επισημαίνεται:
• η δυνατότητα των ενδιαφερομένων, υποβολής αίτησης μη ένταξης στο υπομέτρο εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων (οικειοθελής
αποχώρηση). Οι τυχόν αιτήσεις μη ένταξης υποβάλλονται εγγράφως στις ΔΑΟΚ της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου.
• τo δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας. Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΙΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων και εξετάζεται μόνο όταν στρέφεται εναντίου του διοικητικού ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Περαιτέρω πληροφόρηση παρέχεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π,Ε.) Πέλλας στο: τηλέφωνα:
-    για την περιοχή Έδεσσας 2381351217 και 2381351382
-    για την περιοχή Γιαννιτσών 2381352318 και 2381352304.

ΑρχείοΜέγεθος
psgkv7ll-thv1.pdf1.6 MB