Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τον Δήμο

Ανακοίνωση από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Printer-friendly version

 

Ο Δήμος Έδεσσας γνωστοποιεί ότι θα ξεκινήσει η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, βάσει του Ν. 4038/2012 περί «Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού» και της Κ.Υ.Α. 20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β΄).

Συγκεκριμένα, στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, εφόσον το σύνολο των βασικών οφειλών δεν υπερβαίνει τις 10.000€, όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα και τις 75.000€, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση στο Δήμο για την υπαγωγή στη ρύθμιση, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της εγκυκλίου, δηλαδή έως 7-10-2012.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας και στα τηλέφωνα 2381350703 και 2381350765.

 

 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Έδεσσας