ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15.00
Printer-friendly version

ΠΡΟΣ

1. Δήμαρχο Έδεσσας

2. Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

3. Τον Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας για τα 2ο, 3ο, 6ο και 12ο   θέματα της ημερήσιας διάταξης

4. Τους Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων

α) Άρνισσας κ. Κυριάκο Χατζηγεωργούδη για τα 23ο και 25ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

β) Παναγίτσας κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο για τα 5ο  και 7ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

γ)  Περαίας κ. Θεμιστοκλή Καρυδόπουλο για τo 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης

δ) Ριζαρίου κ. Ευστάθιο Καλλιανίδη για τα 1o και  4ο θέματα της ημερήσιας διάταξης

ε) Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση για το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

στ) Φλαμουριάς κ. Δημήτριο Τότλη για το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης

          ζ) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου (για ενημέρωση)

 

       Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 15.00 για συζήτηση και λήψη απoφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Καθορισμός θέσης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζαρίου και χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου.
 2. Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό χώρων για τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης στην πόλη της Έδεσσας.
 3. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας.
 4. Τροποποίηση της υπ΄αρίθ. 54/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Απευθείας εκποίηση Δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ριζαρίου προκειμένου να ανεγερθεί μικρό υδροηλεκτρικό έργο» σύμφωνα με το Ν. 4061/2012.
 5. Παράταση υλοτόμησης της συστάδας 2Β του Δημοτικού Δάσους Παναγίτσας στον ΥΛΟΤΟΜΙΚΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ
 6. Έγκριση ανάθεσης μελέτης «Έλεγχος στατικής επάρκειας υφιστάμενης μεταλλικής στέγης & οροφής σκηνής κιν/θέατρου Μ. Αλέξανδρος».
 7. Αποδοχή της Απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων αυτής, καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει το Σύμφωνο Αποδοχής όρων ένταξης του έργου: «Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης».
 8. Έγκριση της Ανάθεσης του υποέργου: «Τεχνική υποστήριξη και Ενεργειακός έλεγχος των δράσεων του προγράμματος – Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΚΕΝΑΚ)».
 9. Έγκριση δημοπράτησης με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών ιστών και σωμάτων στον κεντρικό δρόμο Ριζαρίου – Έδεσσας».
 10. Έγκριση Δημοπράτησης πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας: «Συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων αγροκτημάτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας.
 11. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – επισκευή Δημοτικών κτιρίων».
 12. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Υποδομή εγκατάστασης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».
 13. Αποδοχή παραχώρησης 15 τ.μ. από το αγροτεμάχιο Νο 6 αγροκτήματος Λύκων, ιδιοκτησίας Γεωργίας Μποζίνου, για ανόρυξη Δημοτικής αρδευτικής γεώτρησης.    
 14. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.
 15. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2012.
 16. Ενημέρωση σχετικά με Έκθεση ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ χρήσης 2011.
 17. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών για συμμετοχή του Δημάρχου στο έκτακτο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.
 18. Έγκριση μετακίνησης και δαπανών για κατεπείγουσα συνάντηση του Δημάρχου με τον ΥΠ.ΑΝ. & ΥΠ.ΕΣ. στην Αθήνα.
 19. Διαγραφές ποσών και επιστροφές χρημάτων από φορολογικούς καταλόγους του Δήμου Έδεσσας.
 20. Ανάληψη και απόδοση της επιχορήγησης προς το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Αθλητισμού με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».
 21. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 127/2012  απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 39/5-9-12 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. για το συμψηφισμό οφειλών Δήμου Έδεσσας στο Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 έσοδα.
 22. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για συναλλαγές με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
 23. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο για το διαγωνισμό: «Προμήθεια δύο αιθουσών ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών», μέσω διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεσης.
 24. Λήψη απόφασης για σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ανάκλησης της δωρεάν παραχώρησης ακινήτου του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Συνιδιόκτητου Δάσους Φλαμουριάς και ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της. 
 25. Επικαιροποίηση των αριθμ. 131/2010 και 138/2010 αποφάσεων του τέως Δήμου Βεγορίτιδας και τροποποίηση της αριθμ. 131/2010 απόφασης, που αφορούν την ανταλλαγή δημοτικής έκτασης με αγροτεμάχια ιδιοκτησίας Γούλιου Δημητρίου, στο Αγρόκτημα Άρνισσας.
 26. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά των θέσεων τεσσάρων υπαλλήλων της στο Δήμο.
 27. Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ».
 28. Χορήγηση παραγωγικών αδειών λαϊκής αγοράς.
 29. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 30. Ανακοινώσεις εγγράφων.

 

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 

 

    Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ