ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει σε ανοιχτό τακτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για το έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ- ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 130.081,30€ πλέον ΦΠΑ 23% ύψους 29.918,70 δηλαδή συνολικού ποσού 160.000,00€.

Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015», Άξονας Προτεραιότητας 3: «Προστασία και Ανάδειξη Φυσικού Περιβάλλοντος».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr)  του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 και ώρα 15:00.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων, που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., στα κράτη του ΕΟΧ και στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και που έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των εν λόγω κρατών αυτό το δικαίωμα, ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού (δηλ. 8.000 €).

Ο επιλεγείς Ανάδοχος, υποχρεούται να προσκομίσει, με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισμένου ιδρύματος, ποσού ίσου με το 10% επί του ποσού της Σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ (Αρμόδιος: Γρεβενάρης Γεώργιος, τηλ.: 23813-51341, Αντωνιάδου Ελισσάβετ 2381350713)

Έδεσσα 21 Ιουλίου 2015

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης.

Πατήστε εδώ για παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του διαγωνισμού.