Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας

Ανακοίνωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
Printer-friendly version

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Ν. 4038/2012 περί «Ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 9, του αρ. 5, του Ν. 4047/2012 και της Κ.Υ.Α. 20124/08.06.2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β΄, προβλέπεται η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ.

Η ρύθμιση των οφειλών προς τους ΟΤΑ μπορεί να γίνει με την εφάπαξ καταβολή αυτών και χωρίς προσαυξήσεις, είτε με δόσεις όχι μικρότερες των 100,00 € (από 2 έως 12 δόσεις και απαλλαγή του 90% των προσαυξήσεων ή μέχρι 24 δόσεις και απαλλαγή του 75% των προσαυξήσεων).

Όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μπορούν μέχρι 7 Οκτωβρίου 2012 να προσέλθουν στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για τακτοποίηση των οφειλών τους.

 

 

Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσιών

Γεώργιος Τσώνης