ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Για την πλήρωση τριών (3) θέσεων της με αριθμ.πρωτ. 3025/4-3-2021 (ΑΔΑ: Ω03ΗΩΡΠ-ΘΝ5) Ανακοίνωσης του Δήμου Έδεσσας στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.