Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων

Printer-friendly version
sticker_ekt_gr_highres.jpg

Δύο προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων θα υλοποιήσει ο Δήμος Έδεσσας, στο πλαίσιο του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2014 – 2020, το σκέλος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και τον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων».

Η δράση αφορά στην κατάρτιση 40 εργαζομένων σε επιχειρήσεις της Έδεσσας, για την αναβάθμιση του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, ενώ στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί και πιστοποίηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Κύριος σκοπός της παρέμβασης είναι η ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής των εργαζόμενων, αναπτύσσοντας γνώσεις και δεξιότητες και αναβαθμίζοντας τα επαγγελματικά προσόντα των συμμετεχόντων.