ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ»

Printer-friendly version

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές και µε κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για έργο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΒΑΡΟΣΙ». Ο παρών διαγωνισμός πραγματοποιείται για την υλοποίηση των Παραδοτέων (Deliverables):

1) Παραδοτέο D3.1.1: Συλλογή αρχιτεκτονικών σχεδίων, τοπογραφική απεικόνιση της περιοχής, συλλογή ιστορικών στοιχείων και υλοποίηση βάσης δεδομένων Προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ.

2) Παραδοτέο D3.1.2: Δημιουργία ψηφιακού χάρτη Προϋπολογισμού 2.000,00€ με ΦΠΑ.

3) Παραδοτέο D3.1.3: Δημιουργία 3D φωτορεαλιστικών μοντέλων Προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

4) Παραδοτέο D5.1.1: Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας Προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ.

5) Παραδοτέο D5.1.3: Δημιουργία video παρουσίασης Προϋπολογισμού 8.000,00 € με ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο  ποσό  των  127.000€ με το ΦΠΑ (102.419,35 € χωρίς Φ.Π.Α. και 24.580,65 € ΦΠΑ 24%) και η χρηματοδότησή του προέρχεται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme “Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των παραδοτέων και όχι μεμονωμένα. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο του προϋπολογισμού.

Ο χρόνος υλοποίησης από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, προβλέπεται στη σχετική διακήρυξη.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του συστήματος, από την αρμόδια Επιτροπή με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η ημέρα 16/09/2020  και ώρα 07:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η ημέρα 05/10/2020 και ώρα 17:00 μ.μ.. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον Δήμο ΕΔΕΣΣΑΣ (Αρμόδιος υπάλληλος κα Ψυχογυιού Ελένη psichogiou.e@edessa.gr τηλ. 2381350781 και κος Διγγόλης Γρηγόριος email gregdig@edessa.gr τηλ. 2381350727, FAX 2381 024 444).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, καθώς και συνεταιρισμοί.

Η παρούσα περίληψη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» καθώς και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Έδεσσας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf1.12 MB