ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ (ΑΡΘΡΟ 59 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Ν. 4497/2017).

Printer-friendly version

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Για την απόδοση θέσης στη λαϊκή αγορά του Δήμου Έδεσσας της Π.Ε. Πέλλας

σε επαγγελματίες πωλητές (άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4497/2017).

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Π. Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ Α΄226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. 81320 & 77909 από 1-12-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ Β΄4302) «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
  3. Την με αριθ. πρωτ. 9752/2014/3-6-2014 Απόφαση Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το διάστημα από 1-9-2014 έως και 31-8- 2019.
  4. Την με αριθ. οικ. 30158(388)/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β΄516) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  5. Την με αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.3141/2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ Β΄3592) «Αναπλήρωση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας και Προγραμματικού Σχεδιασμού Π.Κ.Μ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη» και την με αριθ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ.642/2017 απόφαση (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 102) «Παράταση θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
  6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ Α΄171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
  7. Το αρ. πρωτ. οικ.164201(731) /13-3-2019 έγγραφο του Τμήματος Εμπορίου & ΑΕ «Γνωστοποίηση κενών θέσεων Λαϊκών Αγορών».
  8. Το αρ. πρωτ.  6596  /12-4-2019  έγγραφο  του  Δήμου  Έδεσσας  :  «Επικαιροποίηση   κενών επαγγελματικών θέσεων λαϊκής αγοράς Έδεσσας – Γνωμοδότηση περί μήκους των θέσεων επαγγελματιών πωλητών των Λαϊκών αγορών του Δήμου Έδεσσας».

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Θέσεις Λαϊκών Αγορών Έδεσσας, του Δήμου Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, ως ακολούθως:

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Λαϊκή Αγορά Έδεσσας

Επτά  (7)  Θέσεις  για  τον  Τομέα  Βιομηχανικών  Ειδών  και  κατηγορία  Άδειας  Δ΄&  Ε΄: 189,213,222,,229,232,235,255  και

Μια (1) Θέση για τον  Τομέα των Διατροφικών Προϊόντων και κατηγορία Άδειας Α :21- 22

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΘΕΣΕΩΝ

Οι επαγγελματίες πωλητές Λαϊκών Αγορών που είναι κάτοχοι άδειας η οποία έχει εκδοθεί από Δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την απόδοση θέσης στις παραπάνω λαϊκές αγορές, ο ενδιαφερόμενος επαγγελματίας πωλητής υποβάλλει στο Τμήμα Εμπορίου και ΑΕ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  Π.Ε. Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. αίτηση υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνει τις μέρες και τις λαϊκές αγορές δραστηριοποίησής του. Εκτός από την αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει:

-  φωτοαντίγραφο ταυτότητας

-  φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας του τελευταίου οικονομικού έτους

-  φωτοαντίγραφο θεωρημένης άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών. Η άδεια θα πρέπει να

είναι επικαιροποιημένη με σφραγίδα και ημερομηνία, τόσο από τον Δήμο που την έχει εκδώσει σε ό,τι αφορά την κατηγορία δραστηριοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 17 του Ν. 4497/17, όσο και από τους Δήμους στις λαϊκές αγορές των οποίων δραστηριοποιείται ο πωλητής σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των θέσεων που κατέχει.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσης, στην Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Πέλλας, Τμήμα Εμπορίου και ΑΕ , Διοικητήριο Τ.Κ 58200 Έδεσσα, τηλ. 23813-51351 & 51352 , υπεύθυνος υπάλληλος κ. Δάσιου Ειρήνη. Κατατίθεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του ενδιαφερομένου θεωρημένη από δημόσια αρχή.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά και να αναγράφονται σε αυτή οι θέσεις και οι Λαϊκές Αγορές τις οποίες επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να τοποθετηθεί. Αντικατάσταση της αίτησης, ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 22-4-2019 μέχρι 21-5-2019 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Μοναδικό κριτήριο για τη μοριοδότηση είναι οι ημέρες που δεν δραστηριοποιείται ο υποψήφιος και αυτός λαμβάνει ένα (1) μόριο για κάθε ημέρα μη δραστηριοποίησής του. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι υποψήφιοι κατατάσσονται ανάλογα με το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει με βάση  το  τελευταίο  εκκαθαριστικό  σημείωμα  φορολογίας  εισοδήματος.  Σε  περιπτώσεις  εκ  νέου ισοβαθμίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Επί των πινάκων μοριοδότησης και τοποθέτησης μπορεί να ασκηθεί ένσταση, σύμφωνα με την περ. ι, παρ.6, αρ. 28 του Ν. 4497/17 στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών Π.Ε.Πέλλας, εντός προθεσμίας δέκα (10)  ημερών από την ανάρτησή τους.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Η διαδικασία για την απόδοση των θέσεων στους δικαιούχους θα πραγματοποιείται από τον φορέα λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς κατόπιν πρόσκλησης τους και με βάση την κατάταξη τους στον πίνακα  μοριοδότησης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Πέλλας και των Δήμων της Π.Ε. Πέλλας, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΠΕ Πέλλας.

 

Μ.Ε.Π.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Πολατίδης Ευστάθιος

 

Συνημμένα αρχεία:

 

ΑρχείοΜέγεθος
prokiryxi_dimos_edessas.pdf306.7 KB