ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ»

Printer-friendly version

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 προκηρύσσει

τη με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΒΟΛΙΘΟ ΕΠΙ ΤΗΣ 18ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ»

Προϋπολογισμού - 18.000,00 - Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ – Κ.Α. 02.30.7334.910

 που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρ. 15/2019 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, έως την Τρίτη 17-03-2020 και ώρα 10:00.

 Άρθρο 1ο

Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προϊστάμενη Αρχή είναι η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που έχει έδρα την ΕΔΕΣΣΑ

Οδός

:

Πλατεία Αιγών 1

Ταχ.Κω

:

58200

Τηλ.

:

2381 3 50723

Telefax

:

2381 0 24444

 

Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (Τ.Υ. & Πολ.)

 Άρθρο 2ο

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

 Θα εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης των εγκάρσιων διαβάσεων από κυβόλιθο σε όλο το μήκος της οδού 18ης Οκτωβρίου, οι οποίες λόγω καθιζήσεων του εδάφους, έχουν καταστεί μη λειτουργικές με ενδεχόμενο μελλοντικό κίνδυνο για την ασφάλεια της κυκλοφορίας των οχημάτων και των πεζών.

 Συγκεκριμένα πρόκειται για την αποκατάσταση δέκα (10) διαβάσεων κατά μήκος της οδού 18ης Οκτωβρίου και επιπλέον μιας (1) διάβασης επί της οδού Βενιζέλου (κάθετης οδού που οδηγεί τα οχήματα στην 18ης Οκτωβρίου).

 Άρθρο 3ο

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 Άρθρο 4ο

Προϋπολογισμός του έργου - Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης

 Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου ανέρχεται σε - 18.000,00 - Ευρώ και αναλύεται σε:

 • Δαπάνη Εργασιών – 10.697,22 - Ευρώ.
 • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) – 1.925,50 - Ευρώ.
 • Απρόβλεπτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.) -1.893,41 - Ευρώ.
 • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%)– 3.483,87 – Ευρώ.

 Άρθρο 5ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό

 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

β.    Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.

γ.    Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγεγραμμένοι στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

δ.    Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

 Άρθρο 6ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

 Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό κατατίθενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 92 και 93 του Ν. 4412/2016, σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά

β) αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

γ) ο τίτλος του έργου

δ) η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών

ε) τα στοιχεία του προσφέροντα (Οικονομικού Φορέα)

 και θα περιέχει:

 α) συμπληρωμένο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α147).

β) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016,  που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι στο ποσό των – 290,32 – ΕΥΡΩ, που θα  απευθύνεται στον Δήμο Έδεσσας, πρέπει να έχουν ισχύ μέχρι 17-10-2020 (6 μήνες και 30 ημέρες από την ημερομηνία του διαγωνισμού) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της.

 Οι Ενώσεις Οικονομικών Φορέων (Κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα (μέλος κοινοπραξίας).

 Άρθρο 7ο

Οικονομική Προσφορά

 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο το έντυπο οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
 2. Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν 4412/2016.
 3. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
 4. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς την οικονομική προσφορά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται από την υπηρεσία.

 Άρθρο 8ο

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

 α) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είναι η 17/03/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016. Την ίδια ημέρα και μετά το πέρας της ως άνω ώρας, διενεργείται η αποσφράγιση των προσφορών. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας (www.edessa.gr ή www.dimosedessas.gov.gr ).

 Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, διεξάγεται νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο με την εκ νέου τήρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος (επαναληπτικός διαγωνισμός).

 β) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρίζονται κατά σειρά κατάθεσής τους σε σχετικό πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού), στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρίσθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη του ως άνω οργάνου.

 γ) Εφόσον κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, αμέσως μετά την κατά τα ανωτέρω ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία επίσης καταχωρίζονται στο ίδιο ως άνω πρακτικό.

 δ) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ελέγχονται την ίδια ημέρα κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου αυτού δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές.

 Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που κοινοποιείται εγγράφως στους προσφέροντες, ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.

 ε) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, πριν την ολοκλήρωση της σύνταξης και έκδοσης του ως άνω πρακτικού του επικοινωνεί με τους εκδότες που αναγράφονται στις υποβληθείσες εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

 Η διαδικασία αυτή καταχωρείται στο πρακτικό του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο ολοκληρώνει τη σύνταξη και έκδοση του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης βάσει των κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης, και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα και ανακηρύσσει «προσωρινό ανάδοχο»,  επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

 στ) Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν 4412/2016.

Η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 Άρθρο 9ο

Υποβολή Δικαιολογητικών

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανακήρυξη του «προσωρινού αναδόχου», καλείται αυτός σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν 4412/2016, από την αναθέτουσα αρχή εντός προθεσμίας δέκα (10)να υποβάλει τα απαιτούμενα έγγραφα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 και τα πιστοποιητικά έναντι των οποίων υποβλήθηκε υπεύθυνη δήλωση. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης.

 1. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
 2. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
 3. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.
 4. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και τα άρθρα 75, 76 και 77 του Ν. 4412/2016, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016 η διαδικασία ματαιώνεται.
 5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο «,στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2,» και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.
 6. Όσοι «δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά» λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 10ο

Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού

 Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, εκδίδεται η εγκριτική του αποτελέσματος του διαγωνισμού απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί πρώτα την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε διαγωνιζόμενο εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.

 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:

 α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,

 β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και

 γ) κοινοποίησή της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, έπειτα από σχετική πρόσκληση.

 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

 Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

 Άρθρο 11ο

Δημοσίευση

 Για τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή δημοσιεύει απλοποιημένη προκήρυξη, σύμφωνα με την παρ. 1 & 2 του άρθρου 66 και την παρ. 1γ του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.

 Άρθρο 12ο

Παραλαβή Τευχών

 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ, οδός Πλατεία Αιγών 1 – Τ.Κ. 58200 Έδεσσα, Πληροφορίες κα. Ελισσάβετ Αντωνιάδου (γραφείο Νο 7) τηλ.: 2381350713 fax 2381024444. Επίσης τα τεύχη της διακήρυξης (πλην του εντύπου Οικονομικής Προσφοράς το οποίο οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Υπηρεσία) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr ή www.dimosedessas.gov.gr.

 Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την 16-03-2020, ημέρα Δευτέρα, μία ημέρα πριν την διεξαγωγή της δημοπρασίας. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 10,00 (δέκα) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 13ο

Εγγυητική καλής εκτέλεσης

 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης κατατίθεται «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ.

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει, σύμφωνα με την παρ. 1(β) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 14ο

Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει το έργο κατά τους όρους της σύμβασης και τις σύμφωνες προς αυτή και το νόμο έγγραφες εντολές του φορέα κατασκευής του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 138 του Ν.4412/2016.

Οι φόροι, τέλη, δασμοί, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η υποχρέωση καταβολής τους. Κατ’ εξαίρεση, φόροι του Δημοσίου, λοιπά τέλη που βαρύνουν άμεσα το εργολαβικό αντάλλαγμα, βαρύνουν τον ανάδοχο μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα. Τα δύο προηγούμενα εδάφια δεν ισχύουν για το φόρο εισοδήματος ή τις παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού.

Ο ανάδοχος έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών αδρανών υλικών ή άλλων υλικών, που δεν προέρχονται από το εμπόριο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τη σύμβαση. Οι πηγές αυτές, πριν από τη χρησιμοποίησή τους, πρέπει να εγκριθούν από τη διευθύνουσα υπηρεσία, που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση ακατάλληλων ή απρόσφορων για τα έργα πηγών. Αν διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα από τις πηγές αυτές του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα.

Τα υλικά που ανευρίσκονται κατά την κατασκευή του έργου ή προέρχονται από καθαίρεση παλιών έργων, ανήκουν στον κύριο του έργου. Ο ανάδοχος αποζημιώνεται για τις δαπάνες εξαγωγής ή διαφύλαξής τους, αν η σύμβαση δεν ορίζει διαφορετικά και οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη η βλάβη των υλικών κατά την εξαγωγή τους. Χρησιμοποίηση των υλικών από τον ανάδοχο γίνεται μετά από έγγραφη συναίνεση της υπηρεσίας και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο μεταξύ της διευθύνουσας υπηρεσίας και του αναδόχου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως τη Διευθύνουσα Υπηρεσία αν κατά την κατασκευή των έργων βρεθούν αρχαιότητες ή οποιαδήποτε έργα τέχνης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις αρχαιότητες. Για την καθυστέρηση των έργων ή διακοπή τους από αυτή την αιτία, έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημόσιου τομέα, που είναι δυνατόν να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τις υπάρχουσες κατασκευές και εκμεταλλεύσεις από κάθε βλάβη ή διακοπή λειτουργίας τους και χωρίς μείωση της ευθύνης του να αποκαθιστά ή να συμβάλει στην άμεση αποκατάσταση των βλαβών ή διακοπών.

Άρθρο 15ο

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

(άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 16ο

Χορήγηση Προκαταβολής – Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (Πριμ)

Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Δεν προβλέπεται η πληρωμή πριμ στην παρούσα σύμβαση.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ


Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
diavaseis_18is.zip1.07 MB