ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ Λ Ε Τ Η Σ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

Ο Δήμος Έδεσσας

διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό

 

με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας»

Υποέργο 8 της Πράξης

«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

MIS (ΟΠΣ): 5033834

Εκτιμώμενης αξίας 50.665,83 € (πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της ως άνω μελέτης.

Η μελέτη έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό καθώς και στο Τεχνικό Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων έτους 2020 του Δήμου Έδεσσας και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί το Υποέργο 8 της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» MIS (ΟΠΣ): 5033834 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (Απόφαση Ένταξης: 4320/1482/Α3-28/06/2019 όπως τροποποιήθηκαν από την 6014/B1/1234-15/10/2019). Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑ: Ε1191 (κωδικός εναρίθμου 2019ΣΕ11910050)και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε πέντε (5) μήνες και η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Αναλυτικής Διακήρυξης και το άρθρο 2.1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 50.665,83€ (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών (στις οποίες έχει συμπεριληφθεί το ποσοστό της αμοιβής μελέτης για την εκπόνηση των τευχών δημοπράτησης και του τεύχους του Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ. αντίστοιχα):

Κατηγορία Μελέτης 07 (Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη) 15.111,63 €

Κατηγορία Μελέτης 09 (Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη) 5.965,12 €

Κατηγορία Μελέτης 25 (Φυτοτεχνική Μελέτη) 12.725,58 €

Κατηγορία Μελέτης 16 (Τοπογραφική Μελέτη) 4.739,84 €

Κατηγορία Μελέτης 13 (Υδραυλική Μελέτη Αποχέτευσης ομβρίων) 4.617,89 €

Κατηγορία Μελέτης 10 (Συγκοινωνιακή Μελέτη Σήμανσης, Ασφάλισης Οδικού Έργου) 897,18 €

Απρόβλεπτα (15%) 6.608,59 €

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14/09/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 17/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 18/08/2020 στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας. https:// www.dimosedessas.gov.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών και για την Παρούσα έως την 10/09/2020.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14,

  • ·είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού Πλατεία Αιγών 1- 58200 Έδεσσα
  • ·είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Πλατεία Αιγών 1- 58200 Έδεσσα
  • ·είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Πλατεία Αιγών 1- 58200 Έδεσσα

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

Ενστάσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 6 (Ενστάσεις) της Αναλυτικής Διακήρυξης.

 

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γιάννου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_Open_Mall.zip3.14 MB