ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΆΓΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

  Την 18η Ιουνίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. - 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τεσσάρων  (4) αγροτεμαχίων που βρίσκονται στην Κοινότητα Άγρα του Δήμου Έδεσσας και συγκεκριμένα:

 

Θέση αγροτεμαχίου

Έκταση

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος

Εγγυητική επιστολή

συμμετοχής

Βαρμπάκι

5.000 τ.μ.

              160,00€

          16,00€

Κλιάμπουβα

2.000 τ.μ.

60,00€

6,00€

Κραϊστα

361 τ.μ.

15,00€

1,50€

Κύπρουβα

1800 τ.μ.

70,00€

7,00€

 

για δεκαοχτώ (18) χρόνια και με τους παρακάτω όρους:

1.- Για την εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομιστεί γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

2.- Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ανάμεσα στους δημότες κατοίκους του Δήμου Έδεσσας και αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες.

3.- Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα η οποία θα βρίσκεται σε ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας.                        

4.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης.

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

                             

                                                                                                         Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                                                                             Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf154.25 KB