ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΖΕΡΒΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

  Την 12η Οκτωβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.- 12.00 π.μ. θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του υπ΄ αριθ. 204 αγροτεμαχίου εμβαδού 7875,00 τ.μ. που βρίσκεται στον αγρόκτημα Ζέρβης της Κοινότητας Παναγίτσας για δεκαοχτώ (18) χρόνια με τους παρακάτω όρους:

1.- Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μισθώματος ορίζεται το ποσό των 394,00€ ετησίως για όλο το αγροτεμάχιο.

2.- Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 39,40€ σε γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

3.- Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ανάμεσα στους δημότες κατοίκους του Δήμου Έδεσσας και αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες.

4.- Για να συμμετέχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει δημοτική ενημερότητα η οποία θα βρίσκεται σε ισχύει την ημέρα της δημοπρασίας.                        

5.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μίσθωσης.

  Για τους λοιπούς όρους και για την πλήρη διακήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Γραφείο Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Έδεσσας, τηλ. 23813-50766, ενώ η πλήρης διακήρυξη θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 Δημήτριος Γιάννου

Συνημμένα αρχεία:

 

ΑρχείοΜέγεθος
diakiryxi_dimoprasias_gia_7875_t.m.zervi_.pdf136.45 KB