ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ». Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και για κάθε Ομάδα των υπό προμήθεια οχημάτων αντίστοιχα, περιγράφονται αναλυτικά τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών και ο υπολογισμός της βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 149.916,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Κωδικός CPV: 34144510-6 (Οχήματα περισυλλογής απορριμμάτων).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 και ώρα 07:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00.  Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί  να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες), όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 2.418,00€ για το σύνολο της προμήθειας ή 1.818,00€  για την Ομάδα Α και 600,00€ για την Ομάδα Β.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στα τηλέφωνα 2381350091 & 2381050721 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf1.88 MB
ΤΕΥΔ.doc194 KB