ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ, σύμφωνα με το N. 4412/2016 καθώς και τους όρους διακήρυξης της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου :

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ 3ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΕΠΑΛ ΈΔΕΣΣΑΣ».

Προϋπολογισμού ΕΥΡΩ:  1.244.915,94 €

και χρηματοδότηση από το Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 (ΕΤΠΑ) με ενάριθμο 2019ΕΠ00810018 και με κωδικό ΟΠΣ 5029927

Η δαπάνη αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 739.841,17 Ευρώ, που αναλύεται σε: α) OIK: 427.544,83 ευρώ και β) H/M: 312.296,34 ευρώ

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) : 133.171,41 Ευρώ,

Απρόβλεπτα : 130.951,89  Ευρώ,

Φ.Π.Α. : 240.951,47 Ευρώ

Η Αναλυτική Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως τα πρότυπα αυτά τεύχη εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 5034/28.09.2018 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στο ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www. edessa.gr

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06-07-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών της παραγρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-07-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας :

Για την κατηγορία Οικοδομικών τάξης πτυχίου 1η τάξη και άνω, και για την κατηγορία  Ηλεκτρομηχανολογικών έργων, τάξης πτυχίου 1η τάξη και άνω, και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 20.079,29 ΕΥΡΩ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΔΕΚΑΕΞΙ (16) μήνες. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Αρμόδιος: κ. Ιωάννης Καντούτσης, τηλεφ. 23813- 50718).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού