ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ«ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣ»

Printer-friendly version


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Έδεσσας  με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης «ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» και προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των υπαλλήλων του Δήμου Έδεσσας», με κωδικούς CPV: α) 15511100-4, β) 15800000-6, γ) 15811000-6, δ) 03221200-8), ε) 15110000-2), στ) 03311000-2), ζ) 15112130-6 0314250-3, η) 155000000-3, θ) 15540000-5, ι) 15411110-6 και 15612000-7, θ) 15511210-8, προϋπολογισμού 134.432,67 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 117.629,80€  ΦΠΑ : 16.802,87€). Πιο συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: α) για το Δήμο Έδεσσας συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 34.162,00€ πλέον ΦΠΑ, β) για το Νομικό Πρόσωπο ΕΥ ΖΗΝ  συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  57.733,10€ πλέον ΦΠΑ γ) για  τη ΔΗ.ΚΕ.ΔΕ   συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  9.858,70€ € πλέον ΦΠΑ, δ) για την Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 10.388,00 €  πλέον ΦΠΑ και για την Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 5.488,00€  πλέον ΦΠΑ.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια τροφίμων, για τις ανάγκες των  νομικών προσώπων του Δήμου Έδεσσας “ΕΥ ΖΗΝ” της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε και την προμήθεια γάλακτος για τον Δήμο Έδεσσας και τις Σχολικές Επιτροπές. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα Ι «Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές»  της αναλυτικής διακήρυξης.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δεκατέσσερις (14) ομάδες/τμήματα. Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες/τμήματα (μερική προσφορά) ή για το σύνολο των ομάδων/τμημάτων (ολική προσφορά) όπως αυτά αναλύονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Έδεσσας, οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Έδεσσας και τα Νομικά του Πρόσωπα – ΕΥ ΖΗΝ και ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί ή ενώσεις προμηθευτών που ασκούν σχετική επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί του προϋπολογισμού κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι της 31-12-2020 με δυνατότητα παράτασης τριών (3) μηνών.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών είναι η 09/08/2019 και ώρα 10:00:00. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 23/08/2019 και ώρα 17:00:00. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η Τετάρτη  28/08/2019 και ώρα 11:00:00, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr. Σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξη (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του ΕΣΗΔΗΣ, το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο Προμηθευτή.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας / Δνση Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών / Τμήμα Προμηθειών / Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200 / κ. Χρήστος Ούρδας, κ / Τηλ : 23813 50721

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip1.64 MB