ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

Printer-friendly version

Το ΝΠΔΔ  Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης  «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 του ν. 2190/94 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ,για τις παρακάτω ειδικότητες:

ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας : πέντε(5) θέσεις

Η χρονική διάρκεια απασχόλησης θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως την λήξη του σχολικού έτους με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

Για την ειδικότητα ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας απαιτούνται τα εξής προσόντα :

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

 

Για τη θέση με κωδικό 101 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που κατατάσσονται με τα ίδια προσόντα πρόσληψης, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των  δήμων του Νομού Πέλλας.

Τα έντυπα διατίθενται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ(www.asep.gr) και στην σελίδα του Δήμου Έδεσσας (www.dimosedessas.gov.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, Φιλίππου 34(ΚΑΠΗ), Τ.Κ. 58200, Έδεσσα, υπόψη κ. Φιλούκατζη Σωτηρία (τηλ. επικοινωνίας 23810 27990) ,καθημερινά από 08:00 έως 13:30 ,από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης στον τύπο και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.

                                                                                                                                                                                                      Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                                                                του ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας

                                                                                                                                                                                               Δημήτριος Γιώγας                                                              

ΑρχείοΜέγεθος
91z0olmx-zy9.pdf793.47 KB
anakoinosi_npdd_ey_zin_dimoy_edessas_soh1_eyr_2021.doc167.5 KB
entypo_soh_1_pe_te.doc137 KB
parartima_anakoinoseon_soh.doc472 KB
parartima_iy_a1_22_el_gr_soh-sme_31_08_2021.doc89.5 KB
perilipsi_efimeridas.doc165.5 KB
ps80dolmx-5y5.pdf711.54 KB