ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ»
Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας διακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ -ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΈΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ». Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 620.326,79€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για όλα τα τμήματα της προμήθειας. Κωδικοί CPV: 37421000-5, 16150000-1, 39293400-6, 43323000-3, 44316300-1, 34928200-0, 44221200-7, 37453000-8 & 37450000-7. Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1 - Προμήθεια και τοποθέτηση Ταρτάν και Εξοπλισμού Στίβου και Γηπέδου, εκτιμώμενης αξίας 340.150,00 € πλέον ΦΠΑ,

ΤΜΗΜΑ 2 - Προμήθεια και Τοποθέτηση Φυσικού και Υβριδικού Χλοοτάπητα και Εξοπλισμού Άρδευσης, εκτιμώμενης αξίας 134.833,54 € πλέον ΦΠΑ και

ΤΜΗΜΑ 3 - Προμήθεια και τοποθέτηση Εσχάρων Καναλιού– Περίφραξής – Θυρών Εισόδου, εκτιμώμενης αξίας 25.280,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η Τρίτη 02 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Παρασκευή 03 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 17:00 και το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για ένα ή περισσότερα Τμήματα ή για το σύνολο των Τμημάτων της προμήθειας, όπως αυτά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό εκ μέρους των διαγωνιζομένων ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α ήτοι 10.005,27€ για το σύνολο της προμήθειας ή 6.803,00€  για το Τμήμα 1, 2.696,67€ για το Τμήμα 2 και 505,60€ για το Τμήμα 3.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 01, στο τηλέφωνο 2381350055 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosedessas.gov.gr) όπου θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη συγγραφή υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr.

Αντίγραφα της διακήρυξης, της μελέτης και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα του Δήμου ( www.dimosedessas.gov.gr).

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 Δημήτριος Γιάννου

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού.

 

Συνημμένα:

1. Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης

ΑρχείοΜέγεθος
dieykriniseis_epi_aitimatos_sign.pdf190.84 KB