ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν. 4412/ 2016)

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

Για την επιλογή αναδόχου σύνταξης Μελέτης

 

1. Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό ανοιχτό διαγωνισμό ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΈΔΕΣΣΑΣ» με προεκτιμώμενη αμοιβή 27.992,26€ (χωρίς ΦΠΑ),  η οποία συντίθεται από:

Κατηγορία Μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων)

19.981,50€

Κατηγορία Μελέτης 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)

4.359,60€

Σύνολο Προεκτιμώμενων Αμοιβών χωρίς Φ.Π.Α.

24.341,10€

Απρόβλεπτα (15%)

3.651,16€

Σύνολο

27.992,26€

Φ.Π.Α. (24%)

6.718,14€

Σύνολο Προεκτιμώμενων Αμοιβών με Φ.Π.Α.

34.710,40€

 

 

 

 

 

 

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Στοιχεία τεχνικών δεδομένων ) δωρεάν και σε πλήρη ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.edessa.gr. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παραλαμβάνουν έως και μια ημέρα πριν το διαγωνισμό από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Έδεσσας (Οδός: Πλ. Αιγών 1, Έδεσσα 58200 ).

3. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23813 50718, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Ιωάννης Καντούτσης (γραφείο Νο 9)  (fax 2381024444) και κος Δανιηλίδης Θεόδωρος (τηλ. 23813 51343).

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 27 / 3 / 2019,  ημέρα Τετάρτη και ώρα   10:00 π.μ.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των παραπάνω κατηγοριών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι δέκα (10) μήνες.

7. Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

(α)   Μελετητικά Πτυχία

1.  Για την κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας

2.  Για την κατηγορία μελέτης 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εμπειρίας,

 

(β)  Επιπλέον Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα

Κάθε διαγωνιζόμενος, που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, οφείλει να διαθέτει επιπλέον και ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία αποδεικνύεται από την εκπόνηση παρόμοιων μελετών, με την υπό ανάθεση, οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οι κατά ελάχιστο μελέτες που θα πρέπει να έχει εκπονήσει ή να εκπονεί, ανά κατηγορία είναι:

1.  Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων

- μία (1)  μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε αστικές περιοχές  και

- μία (1)  Κυκλοφοριακή μελέτης ή μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων  και

- μία (1)  μελέτη δικτύου ποδηλατοδρόμων

που να αφορούν σε Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011).

2.  Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες

- μία (1) μελέτη Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) κατά το Ν. 4447/2016 ή μία (1) μελέτη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) κατά το Ν. 2508/1997.

(γ)  Στελέχωση Ομάδας Μελέτης

Η ομάδα μελέτης θα πρέπει να στελεχώνεται κατά ελάχιστο από:

-  Έναν (1) συγκοινωνιολόγο μηχανικό, 8ετούς τουλάχιστον εμπειρίας ο οποίος έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας μελέτης συγκοινωνιακού έργου, για πόλη άνω των 30.000 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή, ως συντονιστής.

-  Έναν (1) αρχιτέκτονα μηχανικό, 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας και εξειδικευμένη γνώση στον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό, στην βιώσιμη κινητικότητα και στο σχεδιασμό υποδομών ήπιας κινητικότητας (ποδηλατόδρομοι ή πεζόδρομοι), ο οποίος έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας μελέτης ΣΒΑΚ, για πόλη άνω των 30.000 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή, ως αναπληρωτή συντονιστή.

-  Έναν (1) συγκοινωνιολόγο μηχανικό, 5ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με εμπειρία στην χρήση λογισμικού προσομοίωσης της κυκλοφορίας, ο οποίος έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας μελέτης ΣΒΑΚ, για πόλη άνω των 30.000 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή

-  Έναν (1) μηχανικό, 4ετούς τουλάχιστον εμπειρίας, με εξειδικευμένη γνώση σε θέματα μεταφορών και χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS), η οποία να κατοχυρώνεται με τη συμμετοχή του στην εκπόνηση τουλάχιστον μίας μελέτης ΣΒΑΚ, σε πόλη άνω των 30.000 κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή.

8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” - Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”).

9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

10. Η Διακήρυξη και το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας με την υπ. Αριθμ.  42/2019 απόφασή της.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας.

 

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΓΙΑΝΝΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωγνισμού.

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
teyxh.zip1.34 MB