ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΟΥ – ΡΙΖΑΡΙΟΥ»

Printer-friendly version

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Έδεσσας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ -  ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΟΥ – ΡΙΖΑΡΙΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας  8.417,61 € (πλέον Φ.Π.Α. 24  %)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της οικείας Διακήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

 

1. Επωνυμία και Διευθύνσεις

Επίσημη Επωνυμία : Δήμος Έδεσσας

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πλ. Αιγών 1

Κωδ. NUTS : EL 124 (Pella)

Τηλ. επικοινωνίας : 2381350719

Φαξ. : 2381024444

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : snesle@edessa.gr

Διεύθυνση διαδικτύου :  www.edessa.gr

Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες:Σάββας Νεσλεχανίδης

2. Πρόσβαση στα έγγραφα:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από τις 23/9/2020  στην ιστοσελίδα : www.edessa.gr

Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται από τις 19/7/2020 (ημερομηνία) στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας. Για την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης σε  προηγούμενο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο.

Εφόσον έχουν ζητηθεί  εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο 4 ημέρες πριν την λήξη της προθεσμίας παράδοσης των προσφορών, ήτοι έως την 8/10/2020.

3. Κωδικός CPV: 71320000-7

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της υπηρεσίας: EL 124 (Pella)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Το αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει την τοπογραφική αποτύπωση και κτηματογράφηση της οδού Σαμαρίου – Ριζαρίου για τις ανάγκες  σύνταξης των απαιτούμενων μελετών για την βελτίωση τμήματος υφιστάμενης αγροτικής οδού,  μήκους 3,5 km περίπου.

Το αντικείμενο της μελέτης περιγράφεται αναλυτικά στον Φάκελο της Σύμβασης

6. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης:

Η  εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 8.417,61 € (χωρίς ΦΠΑ) και  περιλαμβάνει τις  προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών:

7.319,66 € για μελέτη κατηγορίας 16

και 1.097,95 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

7. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή οικονομικών προσφορών

8. Χρόνος εκπόνησης της μελέτης:

Ως ημερομηνία έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης για τις υποχρεώσεις του Αναδόχου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε 3  μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.  Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε  2 μήνες. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης.

9. Προϋποθέσεις συμμετοχής:

9.1 Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών 10, 13 και 16 και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

9.2 Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία/ κατηγορίες μελετών του άρθρου 12.1 της παρούσας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι  σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

10. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός Διαγωνισμός σύμφωνα με το Ν. 4412/16.

11. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

12. Κριτήριο ανάθεσης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα κριτήρια και υποκριτήρια του άρθρου 21 της αναλυτικής Διακήρυξης, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.

13. Υποβολή φακέλου προσφοράς

Οι φάκελοι των προσφορών  υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 14 της αναλυτικής Διακήρυξης,

    • είτε (α) με κατάθεσή  τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, Δήμος Έδεσσας πλ. Αιγών1 -58200- Έδεσσα
    • είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Δήμος Έδεσσας πλ. Αιγών1 -58200- Έδεσσα
    • είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο  της αναθέτουσας αρχής, Δήμος Έδεσσας πλ. Αιγών1 -58200- Έδεσσα

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Ως ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως.

14. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν για 6 μήνες από την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

16. Χρηματοδότηση:

Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από πόρους ΣΑΤΑ του προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας

17. Ενστάσεις:

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού (ή του Τεχνικού Συμβουλίου για τις ενστάσεις κατά της διακήρυξης), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

18. Δημοσιεύσεις:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip1.04 MB