ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ»

Printer-friendly version


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «Δράσεις προβολής της Έδεσσας», με κωδικό CPV: 72500000-0, 92111000-2, εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού 53.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% (12.912,00€) (προϋπολογισμός με ΦΠΑ 66.712,00€).

Ο διαγωνισμός αφορά σε δύο (2) ομάδες υπηρεσιών:

  1. στην δημιουργία ιστοτόπου που θα έχει και χαρακτηριστικά Δικτυακής Πύλης Τουρισμού, ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει και το σύνολο των υφιστάμενων λειτουργιών του υφιστάμενου ιστοτόπου του Δήμου Έδεσσας, ενταγμένων στη σύγχρονη αισθητική και λειτουργικότητα του νέου ιστοτόπου. Ο ιστότοπος θα είναι διαφορετικός από τον ιστότοπο του Δήμου και θα αποτελεί τον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Έδεσσας τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και για την  τουριστική προβολή, με στόχο να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους επιχειρηματίες του κλάδου και τους επισκέπτες προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) χωρίς ΦΠΑ και είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) με ΦΠΑ 24%. 
  2. στην παραγωγή 5 (θεματικών) video για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Έδεσσας όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της αναλυτικής διακήρυξης προϋπολογισμού τριάντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (33.800,00€) χωρίς ΦΠΑ και σαράντα μίας χιλιάδων και εννιακοσίων δώδεκα ευρώ (41.912,00€) με ΦΠΑ 24%.

Η δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία βαρύνει την με Κ.Α.: 02.61.6117.002 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Έδεσσας. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, μέσω του Π.Δ.Ε. και Κωδ. ΣΑ 2018ΕΠ00810146 με συγχρηματοδότηση του ΕΤΠΑ.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 της Πράξης: «Έδεσσα City Branding» της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, ενώσεις οικονομικών φορέων όπως ορίζεται στο άρθρο 2.2 της αναλυτικής διακήρυξης, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τα αντικείμενα των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

Δεν απαιτείται κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για τη μία (1) ή και τις δύο (2) «ομάδες υπηρεσιών», για το σύνολο όμως της προκηρυχθείσας υπηρεσίας κάθε «ομάδας υπηρεσιών», όπως περιγράφεται μονοσήμαντα στο Παράρτημα Ι της αναλυτικής διακήρυξης.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων σημείων μίας «ομάδας υπηρεσιών» επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρης της «ομάδας υπηρεσιών». Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε «ομάδας υπηρεσιών»

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης και για τις δύο ομάδες των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών.

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιλέξει Μειοδότη, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για κάθε «ομάδα υπηρεσιών» ξεχωριστά (1-2), η οποία δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της ή των προσφερόμενων «ομάδων υπηρεσιών» της πρόσκλησης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Έδεσσας οδός Πλατεία Αιγών 1, 58200 Έδεσσα, την 22/03/2021 ώρα 10.30 π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή 22/03/2021 και ώρα 10.30 π.μ.

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Για τα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση και στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας, http://www.dimosedessas.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Έδεσσας, Πλατεία Αιγών 1, Έδεσσα, Τ.Κ.: 58200,   Δημήτριος Μεταξάς, 

Τηλ : 238135075, email: dmetaxas@edessa.gr .

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

 

Συνημμένα αρχεία:

ΑρχείοΜέγεθος
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdf1.55 MB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.pdf780.64 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΥΔ.doc191.5 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ 1.doc191.5 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑ_2.doc68.5 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc49 KB