ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΥ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ WC ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΗΣ»

Printer-friendly version

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(άρθρο 117 του Ν. 4412/2016)

Ο ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

προκηρύσσει

την με συνοπτικό διαγωνισμό δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή προθάλαμου & ανακαίνιση υφιστάμενων WC στο Δημοτικό Σχολείο Ζέρβης», προϋπολογισμού -20.000,00- Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%),  χρηματοδότηση Σ.Α.Τ.Α.Κ.Α. 02.30.7326.202, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες και εμπειροτέχνες (Οικονομικούς φορείς) να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου, λαμβάνοντας υπόψη τη αρ. 14/20 μελέτη  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές  τους  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας, έως  την  Τετάρτη 30-09-2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τρείς (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο  συνολικός    προϋπολογισμός  της   μελέτης  του    έργου  ανέρχεται    σε  -20.000,00- Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών:

11.767,75

Ευρώ.

Γεν. έξοδα & Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.):

2.118,20

Ευρώ.

Απρόβλεπτα (15%):

2.082,89

Ευρώ.

Απολογιστικά για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων έργου:   

160,19

Ευρώ.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (24%):

3.870,97

Ευρώ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α.    Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

 β.   Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ  & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, για ποσό ίσο ή μεγαλύτερο του προϋπολογισμού του έργου άνευ ΦΠΑ.

γ.   Οικονομικοί φορείς προερχόμενοι από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης    εγγεγραμμένοι  στους επίτιμους καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων της χώρας προέλευσης.

δ.   Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Ενώσεις Οικονομικών Φορέων) εγγεγραμμένων στην κατηγορία του έργου που δημοπρατείται.

 

Το Έντυπο Οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου (λόγω Covid-19), είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Έδεσσας www.dimosedessas.gov.gr

 Πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό: Φανή Γιούσμη (γραφείο Νο7) τηλ.: 2381350712, FAX.: 2381024444.

./.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τα Τεύχη του Διαγωνισμού

ΑρχείοΜέγεθος
ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.zip2.36 MB