Οργάνωση & λειτουργία του καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥΖΗΝ» & της λυθείσας Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.E.)