Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο Αγρόκτημα Κοινότητα Ριζαρίου (Έδεσσας) του Δήμου Έδεσσας

Printer-friendly version

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

                                                             

διακηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός (1) αγροτεμαχίου που βρίσκεται στο Αγρόκτημα Κοινότητα Ριζαρίου (Έδεσσας) του Δήμου Έδεσσας και συγκεκριμένα τμήματος 21.000 τ.μ. του με αριθμό 1 κοινού χέρσου.

Η παραπάνω δημοτική έκταση είναι κατάλληλη για καλλιέργεια και δεν είναι απαραίτητη για την τοπική κτηνοτροφία.

Άρθρο 1ο: Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών  την   9η Μαρτίου 2020  ημέρα    Δευτέρα  και ώρα 12.00 π.μ.- 12.30 π.μ.

Άρθρο 2ο: Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) πλήρη έτη και αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Άρθρο 3ο: Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια επιτροπή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του εγγυητή του ότι αποδέχεται την ιδιότητα αυτή για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου για την εκμίσθωση του/των συγκεκριμένου/ων αγροτεμαχίου/ων.

5) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του, το οποίο θα βρίσκεται  σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας.

6) Γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας, για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στη δημοπρασία, ποσού ίσου με ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου μισθώματος κάθε αγροτεμαχίου

Άρθρο 4ο: Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν από κοινού ως ομάδα δύο ή περισσότεροι διαγωνιζόμενοι για την εκμίσθωση ενός αγροτεμαχίου. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από κοινού στα ονόματα όλων των μελών της ομάδας ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του άρθρου 3 της διακήρυξης προσκομίζονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της ομάδας. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, κάθε μέλος της ομάδας θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συμμετέχει από κοινού ως ομάδα στη δημοπρασία για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου, στην οποία θα αναγράφεται και το τμήμα της συνολικής έκτασης σε στρέμματα που του αναλογεί.

Άρθρο 5o: Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετήσιου μισθώματος ορίζεται το ποσό των επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (735,00€) για όλο το αγροτεμάχιο.

Άρθρο 6o:  Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για αυτόν που την εκφώνησε και η δέσμευση

αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 7o:  Αν κάποιος διαγωνιζόμενος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει πριν την

έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας, να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή, παρουσιάζοντας νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Άρθρο 8ο: Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν περατωθεί μέχρι την ώρα λήξης της, η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών μπορεί να αποφασίσει για τη συνέχιση της δημοπρασίας μέχρι αυτή να ολοκληρωθεί.

Άρθρο 9ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο: Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας.

Άρθρο 11ο: Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ανάμεσα στους δημότες κατοίκους του Δήμου ή της Κοινότητας που έχει την κυριότητα της γης και αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες.

Άρθρο 12ο:   Ο μισθωτής οφείλει να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, τις υπέρ αυτού

δουλείες, τα όρια αυτού και γενικά να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου Έδεσσας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ένδικου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

Άρθρο 13ο: Ο Δήμος Έδεσσας δεν φέρει καμιά ευθύνη απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση του μίσθιου, για την οποία θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια, δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος και επιπλέον αποκλείεται στον μισθωτή η μονομερής λύση της σύμβασης για τον λόγο αυτό.

Άρθρο 14ο: Ο μισθωτής υποχρεούται μετά τη λήξη της μίσθωσης να αποδώσει το μίσθιο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, όπως το παρέλαβε αρχικά, αλλιώς ευθύνεται με αποζημίωση υπέρ του Δήμου Έδεσσας ενώ επιπλέον βελτιώσεις που τυχόν θα κάνει θα αποβούν σε όφελος του μίσθιου και η τυχόν περίφραξη θα παραμείνει μετά τη λήξη της μίσθωσης στο Δήμο.

Άρθρο 15ο: Υπεκμίσθωση επιτρέπεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, ο αρχικός μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρων έναντι του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης.

Άρθρο 16ο: Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, καταπίπτει υπέρ του Δήμου Έδεσσας χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται δημοπρασία σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της νέας δημοπρασίας είναι λιγότερο επωφελές για τον Δήμο Έδεσσας από αυτό της προηγούμενης διαδικασίας.

Άρθρο 17ο: Μετά τη λήξη της προθεσμίας, που αναφέρεται στον προηγούμενο άρθρο, οι σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί οριστικά.

Άρθρο 18ο: Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου πλειοδότη αντικαθίσταται, μετά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου μισθώματος που προσφέρθηκε κατά τη δημοπρασία, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος εντός των προθεσμιών που ορίζονται στη διακήρυξη και την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης γενικότερα.

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των λοιπών διαγωνιζόμενων επιστρέφονται στους δικαιούχους αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται άτοκα στον μισθωτή μετά το τέλος της μίσθωσης, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν εκατέρωθεν διεκδικήσεις μεταξύ των συμβαλλομένων που απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης και εφόσον έχουν καταβληθεί όλα τα μισθώματα.

Άρθρο 19ο:  Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται στην αρχή κάθε έτους στο Ταμείο του Δήμου Έδεσσας, σε περίπτωση δε καθυστέρησης οποιασδήποτε δόσης  ο Δήμος μπορεί να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο από τη συνέχεια της μίσθωσης με την κατάπτωση της σχετικής εγγύησης για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υπέρ του Δήμου Έδεσσας, χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του μισθώματος, ο μισθωτής επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 20ο: Ο μισθωτής επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις (χαρτόσημο και ΟΓΑ

χαρτοσήμου) καθώς και με κάθε άλλη πιθανή επιβάρυνση που προκύπτει από τη χρήση του μισθίου (π.χ. Τ.Ο.Ε.Β.).

Άρθρο 21ο: Το ετήσιο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 22ο: Ο μισθωτής οφείλει να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά για καλλιεργητικούς σκοπούς συμπεριλαμβανόμενης και της δενδροκαλλιέργειες.

Άρθρο 23ο: Ο μισθωτής δεν έχει τη δυνατότητα να προβάλει καμιά αξίωση κατά του Δήμου Έδεσσας για έκπτωση ή επιστροφή του μισθώματος, σε περίπτωση ζημιάς από θεομηνία ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που αποδίδεται σε απρόβλεπτες καταστάσεις ανώτερης βίας.

Άρθρο 24ο:  Σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης κατόπιν αιτήματος του μισθωτή

χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας, ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη μίσθωση και η σχετική εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου Έδεσσας χωρίς δικαστική παρέμβαση. Το ανωτέρω αίτημα του μισθωτή θα πρέπει να κατατεθεί έγκαιρα ώστε να υπάρχει εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου ο Δήμος Έδεσσας να διενεργήσει νέα δημοπρασία για την εκμίσθωση του αγροτεμαχίου, διαφορετικά ο μισθωτής επιβαρύνεται και με το ετήσιο μίσθωμα του τρέχοντος έτους.

Άρθρο 25ο: Η σύμβαση θα καταρτισθεί με συμβολαιογραφική πράξη της οποίας η δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή, σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα έκδοσης αντιγράφων της σύμβασης προς χρήση του Δήμου.

Άρθρο 26ο: Η συμμετοχή στη δημοπρασία συνεπάγεται ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 27ο: Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά για μία (1) φορά, εάν δεν παρουσιάστηκε κανένας πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο ή από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. (άρθρο 6 παρ.2β Π.Δ. 270/81).

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

ΑρχείοΜέγεθος
diakyrixi_dimoprasias_21000_t.m._stin_koinotita_rizarioy.pdf140.32 KB