ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Printer-friendly version

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Διακηρύττει ότι :

 

 Την 10η Μαΐου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.- 11.00 π.μ. θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και μπροστά στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου μας, φανερή προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση ενός δημοτικού ακινήτου (Ξενοδοχείο) ιδιοκτησίας του Δήμου Έδεσσας που βρίσκεται στον οικισμό Ζέρβης της Κοινότητας Παναγίτσας, για τη δημιουργία Ξενοδοχειακής Μονάδας.

Το ακίνητο που μισθώνεται βρίσκεται σε τμήμα έκτασης 10.000 τ.μ. του υπ. αριθ. 1230β χέρσο-κοινό του αγροκτήματος Ζέρβης και συνορεύει με το αεροδρόμιο Παναγίτσας και απαρτίζεται από τους παρακάτω συγκεκριμένους χώρους, οι οποίοι αποκλειστικά και μόνο εκμισθώνονται:                                                                

α) από το κτίριο που αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο όροφο έκτασης 262,99 τ.μ. και 550,14 τ.μ. αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 813,13 (μεικτό εμβαδό) και

β) από τον περιβάλλον υπαίθριο χώρο που βρίσκεται γύρω από το κτίσμα ο όποιος θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ξενοδοχείου και όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα

Το ακίνητο εκμισθώνεται για δεκαπέντε (15) έτη, με τους παρακάτω όρους:

1.-  Εγγύηση συμμετοχής στη  δημοπρασία ορίζεται το ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00€) σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.

2.-  Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00€).

3.- O τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται:

α) να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή για να υπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και την συμβολαιογραφική πράξη και

β) να καταθέσει στο Δήμο και δεύτερη εγγυητική επιστολή ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκτέλεση όλων των υπολοίπων όρων της παρούσας σύμβασης.

4.- Προκείμενου να συμμετάσχει κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να είναι φορολογικά, ασφαλιστικά και δημοτικά  ενήμερος.

 

   Για τους πλήρης όρους της διακήρυξης και τους διαλαμβανομένους στην σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση απευθυνόμενοι στο Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου και στο τηλ. 23813-50766, στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και στην ιστοσελίδα www.dimosedessas.gov.gr

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

Δημήτριος Γιάννου

ΑρχείοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.pdf151.74 KB