Απαγόρευση αλιείας στη λίμνη Βεγορίτιδα εντός των ορίων της Π.Ε. Πέλλας, στο πλαίσιο αναπαραγωγής ιχθύων

Printer-friendly version

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/ Τ.Α΄/07- 06-2010).

2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/τ.Α./27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 81320 και 77909/1-12-2016 αποφάσεις, «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» ( ΦΕΚ 4302 τ. Α΄/30-12-2016).

3. Την Απόφαση με αριθμό οικ. 602161(8148)/25-9-2019 (ΦΕΚ 3745/τ.Β΄/10-10-2019) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

4. Την Απόφαση με αριθμό ΠΚΜ Οικ. 677227(4188)/30-10-2019 (ΦΕΚ 4123/τ.Β΄/12-11-2019) «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊστάμενους των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Β.Δ. 142/1971 «Περί αλιείας υδρόβιων ζώων λιμνών, ποταμών και προστασίας αυτών».

7. Την ανάγκη προστασίας της αναπαραγωγής των ψαριών για τη διατήρηση των ιχθυοαποθεμάτων της λίμνης Βεγορίτιδας.

8. Την αντίστοιχη απαγόρευση του Τμήματος Αλιείας Π.Ε. Φλώρινας.

9. Τις αναφορές των επαγγελματιών αλιέων της λίμνης Βεγορίτιδας.

10. Την αυτοψία υπαλλήλου του Τμήματος Φυτικής Ζωικής Παραγωγής & Αλιείας στην λίμνη Βεγορίτιδα.

 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 Απαγορεύουμε απόλυτα την αλιεία, με οποιοδήποτε μέσο και εργαλείο για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων στη λίμνη Βεγορίτιδα, κατά το χρονικό διάστημα από 22α Απριλίου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή, έως και 4η Ιουνίου 2021 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Κατά την παραπάνω απαγορευτική περίοδο οι αλιείς υποχρεούνται να μεταφέρουν τις βάρκες από τις αποβάθρες και όλα τα αλιευτικά τους εργαλεία στα σπίτια τους.

Κατά παρέκκλιση της παρούσας, επιτρέπεται η διενέργεια δειγματοληψίας για ερευνητικούς σκοπούς από την αρμόδια υπηρεσία, ερευνητικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Τμήματος της Π.Ε. Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

Την εφαρμογή της παρούσας αναθέτουμε στα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα και τα Δασαρχεία της περιοχής.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.Δ 420/70, (ΦΕΚ 27 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Μ.Ε.Π.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

 

ΑρχείοΜέγεθος
6ΛΥ17ΛΛ-Λ20.pdf236.65 KB