ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Printer-friendly version

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Έδεσσα, 22-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

  

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Απόφαση Δ.Σ. 187/2018)

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παρ.2 του άρθ.3 καταρτίζεται πίνακας με τους οριστικούς δικαιούχους, ο οποίος ελλείψει υποβολής ενστάσεων καθίσταται οριστικός και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεως του δημοτικού καταστήματος καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 Πίνακας οριστικών δικαιούχων με σειρά κατάταξης βάσει εισοδήματος

Α/Α

Οριστικοί Δικαιούχοι

1

ΜΠΟΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Φ.Μ. 150066880

2

ΚΑΡΓΑΤΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με Α.Φ.Μ. 135023460

Α/Α

Επιλαχόντες

 

-

Α/Α

Απορριπτέοι

 

-