ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ, ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019

Printer-friendly version

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. δ' του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των   άρθρων   168 έως 170   και 211   του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α’/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις». , όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν. 3966/11 (ΦΕΚ 118 Α/24-5-2011) : Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/11-04-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

5. Τις διατάξεις του από 28.3/15 .4. 1957 Β.Δ (ΦΕΚ 60/τ.Α’/1957) « Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων», όπως ισχύουν σήμερα.

6. Την αριθμ. 158/2019 (ΑΔΑ: ΩΥΤΓΩΡΠ-2Ο6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με θέμα  «Οργάνωση άρδευσης Δήμου Έδεσσας έτους 2019».

7. Την αριθμ. 7200/19-4-2019 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία βεβαιώνεται ότι προβλέπονται στον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2019 πιστώσεις για τη μισθοδοσία των υπό πρόσληψη υδρονομέων.

8. Την αριθμ. 7199/19-4-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΓΙΩΡΠ-Φ2Φ) ανακοίνωση Δημάρχου Έδεσσας για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2019, ανά Δημοτική Ενότητα.

9. Τις αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υπέβαλαν οι υποψήφιοι  , για την πρόσληψη τους ως υδρονομείς άρδευσης στις αγροτικές περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Έδεσσας και Βεγορίτιδας αντίστοιχα.

10. Την  αριθ.  185/2019  (ΑΔΑ:  6ΩΒΔΩΡΠ-ΡΗΖ)      απόφαση     Δημοτικού  Συμβουλίου  Έδεσσας,  με  θέμα «Εκλογή υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο έτους 2019».

11. Το γεγονός ότι από τις τριάντα έξι (36) θέσεις υδρονομέων που ανακοινώθηκαν με την αριθμ. 7199/19- 4-2019     (ΑΔΑ:  6ΥΓΙΩΡΠ-Φ2Φ)     ανακοίνωση  Δημάρχου  Έδεσσας,  υποβλήθηκαν     αιτήσεις     και καλύφθηκαν οι δεκαεπτά (17) θέσεις και κατά συνέπεια θα πρέπει να επαναπροκηρυχθούν οι δεκαεννέα  (19) εναπομένουσες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεννέα (19) υδρονομέων άρδευσης πλήρους και μερικής απασχόλησης , για την αρδευτική περίοδο 2019 και για τις θέσεις που δεν κατατέθηκαν αιτήσεις υποψήφιων ανά Δημοτική Ενότητα , ως εξής:

 

Α) Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ :  9 Υδρονομείς

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τ.Κ. Άγρα

1 Υδρονομέας με πλήρη απασχόληση

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τ.Κ. Καρυδιάς & οικ. Κερασιάς

3 Υδρονομείς (2 υδρονομείς Τ.Κ. Καρυδιάς εκ

 

των οποίων ένας με πλήρη απασχόληση και ένας με μερική απασχόληση

& 1 υδρονομέας οικ. Κερασιάς με μερική

 

απασχόληση)

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τ.Κ. Βρυττών

2 Υδρονομείς με μερική απασχόληση

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Οικ. Αγίας Φωτεινής Τ.Κ. Φλαμουριάς

1 Υδρονομέας με μερική απασχόληση

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τ.Κ. Νησίου

2 Υδρονομείς με μερική απασχόληση

 

 

 

Β) Για την ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ: 10 Υδρονομείς

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τ.Κ. Άρνισσας

1 Υδρονομέας   με μερική απασχόληση  οικ. Δροσιάς

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου

1 Υδρονομέας με μερική απασχόληση

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

Τ.Κ. Περαίας

3 Υδρονομείς με μερική απασχόληση

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 Τ.Κ. Παναγίτσας & οικ. Ζέρβης

5 Υδρονομείς ( 4 Τ.Κ. Παναγίτσας με μερική  απασχόληση και για τον  οικ. Ζέρβης ένας με μερική απασχόληση )

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

 Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

 α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο     ή το 65ο   έτος αυτής κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

 Όσοι έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να  τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα  πολιτικά τους δικαιώματα)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Έδεσσας (Γραφείο 16) για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας για την Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

2.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

3.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) η οποία χορηγείται από την υπηρεσία μας.

4.  Πιστοποιητικό οικ. κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους.

5.   Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) , (όχι χειρόγραφο).

6.   Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ. ) , (όχι χειρόγραφο).

7.   Αριθμό Μητρώου Ι.Κ.Α. (για όσους έχουν , όχι χειρόγραφο ).

8.   Φωτοαντίγραφο  1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.

9.  Βεβαίωση σπουδών για τέκνα έως 24 ετών εφόσον υπάρχουν και σπουδάζουν.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέχρι και την Παρασκευή 17 Μαϊου 2019 και ώρα 3:00 μμ , στο Γραφείο 16 του Δήμου Έδεσσας (οδός Πλατεία Αιγών 1 Έδεσσα Τ.Κ. 58200 ) και στο πρώην Δημοτικό Κατάστημα Άρνισσας .

 

ΕΚΛΟΓΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Οι Υδρονομείς Άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Δήμος Έδεσσας προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , μετά την εκλογή τους από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την λήξη της αρδευτικής περιόδου. Σε περίπτωση μεταβολής της διάρκειας της αρδευτικής περιόδου από το Δημοτικό Συμβούλιο , μεταβάλλεται αντίστοιχα και η χρονική διάρκεια των συμβάσεων των υδρονομέων. Οι επί μέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο και απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της αρδευτικής περιόδου.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα   ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας

 

Δημήτριος Γιάννου

ΑρχείοΜέγεθος
anakoinosi_proslipsis_ydronomeon_2_2019.pdf128.99 KB