Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έλεγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας

Printer-friendly version

 

 

Τίτλος: Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έλεγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας
Δικαιούχος:

ΔΕΥΑ Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 574.645,11 (+Φ.Π.Α.)
Ημερομηνία Ένταξης: 06/04/2017
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: 06 - Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιότητα: 6β - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις
Ειδικός Στόχος: 6β1 - Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών
Δράση: 6β.2 - Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Προβλέπεται η εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) για τηλεέλεγχο / τηλεχειρισμό του δικτύου, Τοπικών Σταθμών Ελέγχου λειτουργικών παραμέτρων (παροχή, πίεση, ποιοτικά χαρακτηριστικά και στάθμη) σε δεξαμενές, αντλιοστάσια και γεωτρήσεις του εξωτερικού υδραγωγείο των οικισμών καθώς και Σημείων Μέτρησης Διαρροών, για την παρακολούθηση, τον τηλεέλεγχο και τηλεχειρισμό των λειτουργικών παραμέτρων του εξωτερικού υδραγωγείου.

Ο αντικειμενικός στόχος της πράξης είναι η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και η εξοικονόμηση ενέργειας στη ΔΕ Έδεσσας, μέσω του ελέγχου και της μείωσης του μη-ανταποδοτικού νερού στα δίκτυα μεταφοράς/διανομής νερού.

 

Συνημμένα αρχεία:

1) Απόφαση Ένταξης

2) Υπ΄αρ. 17/2018 απόφαση «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έλεγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας"»

3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

4) Υπ΄αρ. 61/2018 απόφαση «Επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών της προμήθειας "Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος έλεγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας"»