Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας - ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο "Έδεσσα - Αστική Αναζωογόνηση"

Printer-friendly version

 etpa

 

 


Τίτλος: Υποστήριξη του Δήμου Έδεσσας - ΕΦΔ της ΣΒΑΑ με τίτλο "Έδεσσα - Αστική Αναζωογόνηση"
Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός: 13.005,00 €
Ημερομηνία Ένταξης: 21/02/2018
Νομός: Πέλλας
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας: ΑΞ11 - Άξονας Τεχνικής Βοήθειας - ΕΤΠΑ
Επενδυτική Προτεραιότητα:  
Ειδικός Στόχος: 11a1 - Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 για το ΕΤΠΑ
Δράση: 11.1 Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση
Ταμείο συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η Πράξη αφορά στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Έδεσσας-ΕΦΔ και Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξή του σε θέματα σχεδιασμού, αξιολόγησης, παρακολούθησης και δημοσιοποίησης των δράσεων της ΣΒΑΑ με τίτλο «Έδεσσα-Αστική Αναζωογόνηση».

Ο Τεχνικός Σύμβουλος θα διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό του τις απαιτούμενες επιστημονικές ειδικότητες που θα πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Έδεσσας-ΕΦΔ.

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση Ένταξης