Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στην Έδεσσα

Printer-friendly version

 

 

Τίτλος:

Πρόγραμμα Κατάρτισης Ατόμων με Αναπηρία στην Έδεσσα

Δικαιούχος:

Δήμος Έδεσσας

Προϋπολογισμός:

29.998,80 €

Ημερομηνία Ένταξης:

17-06-2020

Νομός:

Πέλλας

Πρόγραμμα:

ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020

Άξονας:

ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ»

Επενδυτική Προτεραιότητα:

 

Ειδικός Στόχος:

Ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

Δράση:

9i.6:Κατάρτιση για ευπαθείς ομάδες στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) άλλων πόλεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Ταμείο συγχρηματοδότησης:

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Η πράξη περιλαμβάνει συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων για 20 άτομα με αναπηρία που έχουν την ιδιότητα του ανέργου.
Θα πραγματοποιηθούν ατομικές και ομαδικές συνεδρίες συμβουλευτικής, θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης με αντικείμενο την παραγωγή τοπικών αναμνηστικών και ειδών δώρων, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 ώρες (102 θεωρητική κατάρτιση και 18 ώρες πρακτική) και θα γίνει πιστοποίηση των γνώσεων των καταρτιζομένων.

 

 

 

Συνημμένα αρχεία:

1. Απόφαση Ένταξης

2. 1η Τροποποίηση

3. 2η Τροποποίηση